Page 95 - FUD20

Basic HTML Version

A
PLURATÍVÁK SZEMANTIKAI CSOPORTJAI AZ ÉSZAKI LAPPBAN
95
bőrbetegségek, például himlő, kanyaró) eredményezhette a többes szám meg-
szilárdulását.
A
mán
R
dávddat
’menstruáció’ összetett szó:
mánnu
’hold’ +
dávddat
’be-
tegségek’ (<
dávda
’betegség’). Évszázadokon keresztül a menstruációt baj-
nak, betegségnek tekintették, és sok esetben volt jellemző a menstruáló nő el-
különítése. A menstruáció betegségként, tisztátalan állapotként való megneve-
zése más nyelvekre is jellemző, ld. magyar
havibaj
, votj.
saptaśkon
’menstruá-
ció’ (<
sapt-
’csúnya’;
saptal-
’bemocskolni, bepiszkítani’); vog.
mūl'ti
’szeny-
nyesnek, tisztátalannak lenni (szülés, havibaj)’. A többes szám használatát a
havonta ismétlődő ciklusok eredményezik (vö. Munkácsi 1990: 415).
A betegségek esetén a többes szám motiváltsága leginkább a bőrelváltozá-
sok csoportjában érhető tetten, mivel főként kiütések, himlők megnevezései
tartoznak ebbe a csoportba.
Čáhc
Y
ruoppit
’bárányhimlő’ (lat. Varicella). A magyar megnevezésben a
himlő
utótag előtt a
bárány
szó a ’szelíd, ártatlan’ jelentésben használva a be-
tegség enyhe változatára utal. Hasonló szemléletű a francia
petite vérole vo-
lante
kifejezés is, ami „elszálló himlőként” fordítható. Ezekben a nyelvekben
tehát a megnevezés a betegség jellegére vonatkozik. Ezzel szemben a lapp
-
ban a
čáhci
’víz’ és
ruoppi
’himlő’ szavak összetételéből jött létre. Itt svéd
és/vagy norvég mintát követtek (vö. norv.
vannkopper
, svéd
wattkoppor
’víz
-
himlő, vizes hólyag’), a bárányhimlős hólyagocskák víztiszta tartalmára utal
az elnevezés.
Gahčahagat
’pikkelysömör’ <
gahčahat
’(le)esés’. Itt speciális esettel ta-
lálkozunk: az északi lapp pluratívák között számolhatunk olyan szavakkal,
melyeknek van egyes számú paradigmája, de az egyes és a többes számú
alak között jelentésbeli különbség van. Az egyes számú
gahčahat
’leesés’ és
a többes számú betegségnév közötti kapcsolatot a pikkelysömör jellemző tü-
nete, a hámló (= leeső) bőrfelszín jelenti.
Čáhc
Y
guolggat
’trachoma’. Metaforikus elnevezés, a betegség tünete in-
dukálja, vö.
čáhci
’víz’ +
guolggat
’haj-plur.’ (<
guolga
’haj’). Vagyis az ar-
con végigfutó könny mint a hajszál jelenik meg ebben a képben. Korábbi
megnevezése:
čalmmetodjum
’trachoma’ (Lagercrantz 7951.).
9. Körülmények, viszonyok, kapcsolatok:
ássandilálašvuođat
’lakáskö-
rülmények’;
barg
R
dilit
’munkaviszonyok’;
bearašgaskavuođat
’családi kap-
csolatok’;
dálážat
’mostani helyzet’;
dilit
’helyzetek, körülmények’;
eallindi
-
lálašvuođat
’életkörülmények’;
fitnodatoktavuođat
’üzleti kapcsolatok’;
gáv
-
p
Y
oaktavuođat
’kereskedelmi kapcsolatok’;
johtolatdilálašvuođat
’közleke-
dési viszonyok’;
johtolatdilit
’közlekedési viszonyok’;
lágidaneavttut
’szállí-