Page 96 - FUD20

Basic HTML Version

K
ELEMEN
I
VETT
96
tási feltételek’;
oktavuođat
’kapcsolatok’;
orrundiálálašvuođat
’lakáskörül-
mények’;
sierradilit
’különös körülmények’;
skáhpponeavttut
’szállítási fel-
tételek’;
vist
Y
dilálašvuođat
’lakásviszonyok’.
A ’körülmények, viszonyok’ valamiféle összességet hivatottak kifejezni.
A ’kapcsolatokat’ jelölő szavak többes számát az motiválja, hogy nem egyet-
len kapcsolatot jelölnek, hanem egy vagy több ember, intézmény stb. több
más személlyel, intézménnyel stb. fenntartott, kölcsönös kapcsolatát.
10. Állapotok, adottságok:
attáldagat
’tehetség’;
árjannat
’kitartás, ener-
gia’;
dáiddut
’készség’;
dávggut
’fáradtság’;
doaimmahannávccat
’teljesí-
tőképesség’;
gárr
Y
mat
’részegség’;
máksinnávccat
’fizetőképesség’;
mearri
-
dannávccat
’elszántság, elkötelezettség’;
návccat
’képesség’;
rupmašfámut
’testi erő’;
searat
’tettvágy, rátermettség’;
skuvlaváibasat
’iskolai fáradtság’;
váibasat
’fáradtság’;
váinnut
’éhség, üldözés’;
vuoiŋŋanávccat
’tehetség’.
11. Viselkedések, szokások, hagyományok:
álbmotvierut
’folklór’;
ár-
b
Y
vierut
’hagyomány’;
beavd
Y
vierut
’étkezési szokások’;
boradanvierut
’asz
-
tali szokás, asztali illem’;
dilálašvuođat
’viselkedés’;
meanut
’viselkedés’.
A többes szám használatának oka itt abban keresendő, hogy a viselkedés
és a szokások több részmozzanatból épülnek fel, azaz nem egyetlen, adott
szituációban előforduló viselkedésformáról, hanem az embereknek a társas
érintkezés során kialakult szokásainak, viselkedési formáinak általános jelölésé-
ről van szó.
12. Szervezetek, intézmények:
áibm
R
fámut
’légierők’;
áššáskuhttineise-
válddit
’államügyészség’;
bargomárkanat
’munkaerőpiac’;
bealuštanfámut
’szövetségi haderő’;
dearvvašvuođaeiseválddit
’egészségügyi hivatal’;
eise
-
válddit
’hatóság’;
fatnasat
’flotta’;
gearr
Y
gat
’alsófokú bíróság, járásbíró-
ság’;
máilmmimárkanat
’világpiac’;
mearrafámut
’haditengerészet’;
ridd
R
-
fatnasat
’partiőrség’;
skuvlaeiseválddit
’iskolahatóság’;
soaht
Y
fatnasat
’hadi-
tengerészet’;
soaht
Y
fámut
’fegyveres erők’;
soaht
Y
veagat
’hadsereg, katona-
ság’;
soalddáteiseválddit
’katonai hatóság’;
sosiálaeiseválddit
’szociális ha
-
tóság’;
stáhtaruovd
Y
geainnut
’államvasutak’;
válddit
’hatóság’;
vearj
R
fámut
’fegyveres erők’.
Ebben csoportban főleg olyan állami és katonai szervezeteket találunk,
melyek egymással szorosan összefüggő, együttműködő részből épülnek fel,
ez motiválhatja a többes szám használatát.