Page 65 - FUD20

Basic HTML Version

V
ER
65
1115–1116); „
ver
2
…’fon, sodor; drehen, flechten | ‹kötelet, zsinórt stb.›
sodrással, fonással készít; seilen’… Vitatott eredetű. – 1. Azonos a
ver
1
igé-
vel. A ’kötelet, zsinórt készít’ jelentés a
ver
1
-nek ’ütésekkel valamit létrehoz’
jelentéséhez kapcsolható. Hasonló fejlődésre vö. ném.
schlagen
’üt, ver’:
Hanf zu Faden
schlagen
’a kendert fonallá sodorja [tkp. veri]’,
Faden
,
Maschen
,
ein Tau schlagen
’fonalat, hurkot, kötelet készít [tkp. ver]’… 2.
Török eredetű; vö.: Kāšγr., türkm.
b
r-
; oszm., kaz., alt.
ör-
; tat., bask.
ür-
:
’fon, sodor, összefon’… – Az 1. magyarázat jóval valószínűbb. A
szemmel
ver
kifejezés
ver
elemének idekapcsolása téves. Finnugor egyeztetése, vala-
mint szláv származtatása valószínűtlen…. Vö.
ver
1
,
verecsen
” (TESz 3:
1116). A Kálmán (1952) által javasolt és tévesnek bizonyult szláv egyezte-
tésről l. Kniezsa 1974: 779, a finnugor (= zürjén, osztják) egyeztetésről pedig
l. fentebb. Az EWUng már ekképpen ír: „
ver
… l. ’prügeln; schlagen’…; 8.
… ’drehen, flechten; seilen’; 13. [
szemmel~
] ’mit dem bösen Blick tref-
fen’…, Unbek[annten] Urspr[ungs]… Die frühen Belege bzw die zahlreichen
Bed[eutungen] und Abl[eitungen] dürften darauf hinweisen, daß es ein altes
W[ort] im Ung[arischen] ist. Bed[eutung] l ist wahrsch[einlich] die ur-
spr[üngliche], aus der sich die übrigen vor allem metaph[orisch] entwickelt
haben… Bed[edutung] 8 könnte vermutl[ich] aufgrund des [= deutschen]
Synt[agmas]
Tau
,
Fäden schlagen
’Tau, Fäden durch Schläge herstellen’ ent-
standen sein… – Herleitung aus dem Atürk [= Alttürkischen] ist kaum
wahrsch[einlich]” (EWUng 2: 1620). Megjegyzendő, hogy a franciában is ta-
lálható kapcsolat a kötélkészítés és az ’üt, ver’ között, vö.
machine à battre
les cordes
’kötélverőgép’,
battre
’üt, megüt; ráüt, ráver’.
Az EWUng tehát már nem különíti el a ’schlagen’ és a ’flechten, seilen’
jelentésű igéket, valamint szerinte már a
szemmel ver
kifejezés
ver
igéje is
belefér a ’schlagen’ és a ’flechten, seilen’ jelentésűekkel egy közös szócikk-
be. Hogy „A
szemmel ver
kifejezés
ver
elemének idekapcsolása téves” (TESz
3: 1116) nézet miért módosult az EWUng (2: 1620) szócikkében, nem tu-
dom, de indokoltnak vélem, hogy a szótár szerzői felülbírálták a korábbi ál-
lásfoglalást. Ilyen elkülönítésre én sem látok okot. Teljesen nyilvánvalónak
gondolom, hogy itt a
ver
’schlagen’ ige van e frazeologizmusunkban, ha nem
így lenne, hasonló meggondolásból a
szemet vet vkire/vmire
frazeologizmus
vet
igéjét is el kellene választanunk a
vet
’werfen; säen’ igétől. Hasonlóan
kellene megítélnünk a né.
die Augen zu Boden schlagen
’lesüti a szemét’,
ein
Auge auf jn/etw. werfen
’szemet vet vkire/vmire’ német és magyar igéjét, és
a frazeologizmusban szereplő igét el kellene különíteni az „alapigétől”, ill. az
ang.
to put the evil eye on someone
’megigéz, megbabonáz, megátkoz vkit;
szemmel ver vkit; balszerencsét hoz vkire’ igéjét is el kellene választani a
to