Page 63 - FUD20

Basic HTML Version

D
EBRECENI
E
GYETEM
F
INNUGOR
N
YELVTUDOMÁNYI
T
ANSZÉK
F
OLIA
U
RALICA
D
EBRECENIENSIA
20.
D
EBRECEN
, 2013
63
Ver
H
ONTI
László
0.
Ezen igénk eredetéről meglehetősen tarka kép alakult ki az utóbbi kb.
százötven évben, amióta a szakemberek intenzíven foglalkoznak az uráli
nyelvcsalád szókészletének eredetével és történetével. Jelen írásomban egy
újabb magyarázati lehetőség ismertetésével kívánom még színesebbé tenni a ké-
pet, persze abban a reményben, hogy javaslatom elfogadható megoldást kínál.
1.
Igénk kiterjedt jelentésköre volt a problémák forrása. A ’schlagen, prü-
geln’ a legáltalánosabb, másrészt azonban a
kötelet ver
és társai ’flechten’ je-
lentést sugallnak, végül pedig a
szemmel ver
okozott némi bizonytalanságot.
Elsőként talán Budenz nyilatkozott a
varr
’nähen’ kapcsán ezen igéről: „a
magyarban még egy magashangú
ver
-
ige is van, nyilván ’machen, verferti-
gen (gyártani)’ jelentéssel, ebben:
kötelet verni
,
kötél-verő
; hiszen a közönsé-
ges értelemben vett »verés«-nek (schlagen) semmi különös köze a kötélké-
szítéshez” (MUSz 567, még vö. 573). Fokos (1909: 248–249) egyetértett Bu-
denzcel abban, hogy itt két különböző
ver
igével van dolgunk; hasonlóan
nyilatkozott K. Palló (1972) is. Budenz a ma.
varr
igével kapcsolta össze a
zürj. és a votj.
vur-
’nähen’, valamint a cser.
orug-
’suere; varr’ (= modern
feljegyzés szerint:
wurγe-
’nähen’) igét (MUSz 566). E négy nyelv (a ma-
gyar, a zürjén, a votják és a cseremisz) igéi valóban összetartoznak egymás-
sal, amint uráli etimológiai szótárunk állásfoglalása is mutatja, és ezek vala-
mennyien egy FU *
worke-
’nähen’ alakból vezethetők le (UEW 1: 584). Col-
linder ezekhez kérdőjelesen hozzákapcsolta az obi-ugor nyelvek ’machen’
jelentésű igéjét: vog.
w
Á
r
-,
wār
- és osztj.
wer-
(FUV 123, FUV
2
136); ez
utóbbit indoeurópai (iráni, görög, germán és örmény) igékkel vetette egybe:
„Av
varəz-
work, operate; make;
varəza-
m. (the) performing, performance,
activity; Greek 1sg prs
˜
ρδω
) (<
*wergjō
)…; Norse
verk
n. work, deed
(PGermanic
*werka
); Armenian
gorc
(< *
wor
<
o-
) work; Greek
Û
ργανον
tool…” (FUV 139–140, FUV
2
150). Collinder feltevése azonban téves, mivel