Page 61 - FUD20

Basic HTML Version

A
MANYSI IRODALMI NYELV ÁTÍRÁSÁNAK KÉRDÉSEI
61
is. E tekintetben ennek a próbafordításnak a jelölési rendszere követendő pél-
da lehet, mivel egyszerű, csupán nagyobb következetességet igényel. Prakti-
kus kezdeményezésnek tartom, amit Keresztes László (1998: 392–393) és
Ulla-Maija Kulonen (2007: 17–24) alkalmazott korábban: a magánhangzók
jelölhetők betűkettőzéssel, így nem kell a hosszú formákat mellékjelekkel írni.
– Általános szabály az átírásban (és véleményem szerint követendő példa
is), hogy palatalizált mássalhangzók után
и
és
e
, nem palatalizáltak után
ы
és
э
áll. Ha egy mássalhangzó palatalizált megfelelője nincs meg a manysiban,
az
и
és
e
nyugodtan megjelenhet a mássalhangzó után.
– Megoldást kellene találni a főként duális és pluralis 2. személyű igeala-
kokban (az alakok egybeesnek, például:
totēγәn
’ti ketten visztek
~
ti (töb-
ben) visztek’), ill. birtokos személyragokban jelentkező hosszú
I
~
K
jelölé-
sére. Gondolni lehetne az
],
esetleg az
ээ
bevezetésére.
Irodalom
Balangyin – Vahruseva 1957: А. Н. Баландин – М. П. Вахрушева, Ман-
сийский язык. Учпедгиз, Ленинград.
Balangyin – Vahruseva 1958: А. Н. Баландин – М. П. Вахрушева, Ман-
сийско–русский словарь. Учпедгиз, Ленинград.
Gulya János 1973: A vogul nyelvjárások fonematikus átírása. In: Lauri Posti –
Terho Itkonen (toim.), FU-transkription yksinkertaistaminen. Castrenia-
numin toimitteita 7. Helsinki.
Honti László 1982: Geschichte des obugrischen Vokalismus der ersten Silbe.
Akadémiai Kiadó, Budapest.
Ivanova 2000: В. С. Иванова, Марк хум хансум ëмас ляххал. Institute for
Bible Translation, Helsinki–Stockholm.
Kálmán Béla 1955: Manysi nyelvkönyv. Tankönyvkiadó, Budapest.
Kálmán Béla 1976: Chrestomathia Vogulica. Tankönyvkiadó, Budapest.
Kannisto, Artturi 1919: Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im
Wogulischen vom qualitativen Standpunkt. MSFOu 46. Suomalais-Ugri-
lainen Seura, Helsinki.
Keresztes László 1998: Mansi. In: Daniel Abondolo (ed.), The Uralic Lan-
guages. Routledge, London and New York, (387–427).
Kulonen, Ulla-Maija 2007: Itämansin kielioppi ja tekstejä. Suomalais-
Ugrilainen Seura, Helsinki.
Munkácsi Bernát – Kálmán Béla 1986: Wogulisches Wörterbuch. Akadémiai
Kiadó, Budapest.