Page 399 - FUD20

Basic HTML Version

I
N MEMORIAM
399
yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 38., Turku,
1991) c. művet is.
Nyirkos István – lektorként, majd kultúrdiplomataként – a magyar nyelvet
és kultúrát is népszerűsítette Finnországban, s ugyanígy szívügyének tekintette
a finn kultúra magyarországi terjesztését. Rendkívül nagy szerepet vállalt a
finn–magyar és magyar–finn baráti körök és a testvérvárosok tevékenységé-
ben, mindkét országban számos előadást tartott, konferenciát szervezett. Szer-
teágazó érdeklődésének néhány írásos emléke: utószót írt Matti Vainio
A finn
zene története
(Debrecen, 1991) c. művéhez, publikált a finn tájszótár munká-
latairól (B. Lőrinczy Éva-Emlékkönyv [1996–97]: 114–118), s megemlékezett
Rácz Istvánról, a Kalevala fordítójáról is (Ünnepi kötet Szabó László tisztele-
tére. Debrecen, 1999. 451–454).
Nyirkos professzor a magyar nyelvészet bizonyos kérdéseinek uráli hátterét
is kutatta, ennek eredménye a
Szóösszetételeink keletkezésének uráli hátteré-
ről
(Magyar Nyelv 80 ([1984]: 455–463) és a
Kontaminaatio, jälkikorrektio
ja uralilainen lauseoppi
c. írása (CIFU-9 [2001]: 480–484). A nyelvrokon-
ságról több tudományos és ismeretterjesztő előadást tartott és cikket írt, pl.
Nyelvrokonaink.
In: Nanovfszky György (szerk.), A finnugorok világa. Buda
-
pest, 1996. 109–111;
Hol élnek ma az uráli népek?
Uo. 117–118.;
Rokon né-
peink és nyelveink eredetének útvesztőiben.
In: V. Raisz Rózsa (szerk.), Anya-
nyelv és iskola az ezredfordulón. Bp., 1996. 67–72.
Otthonosan mozgott a finn névtan területén. Áttekintő cikke (
A finn névku-
tatásról
. In: B. Gergely Piroska, Hajdú Mihály (szerk.), Az V. magyar névtu-
dományi konferencia előadásai I–II. Bp.–Miskolc, 1996. 2: 491–498) a mai
napig kötelező olvasmány az e területre merészkedőknek. Ő volt az, aki elvál-
lalta a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete és a Helsinkiben
működő Honi Nyelvek Kutatóintézete (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus)
közös szervezésében elindított
Onomastica Uralica
c. kutatási program és ki-
adványsorozat vezetői tisztét. A sorozatban eddig kilenc kötet jelent meg az
uráli névtan különféle témaköreiről (erről l.
The plan of a serial in Uralian
onomastics
[Hoffmann Istvánnal, Maticsák Sándorral, Ritva Liisa Pitkänennel
közösen]. In: CIFU-9 [2001]: 2: 375–376; és
Együttműködési program az
uráli nyelvek névkutatása terén
[Hoffmann Istvánnal és Maticsák Sándorral
közösen]. Névtani Értesítő 22 [2000]: 142–150). Nyirkos a sorozat két köteté-
nek szerkesztője is volt:
Hungarian Onomastics in Onoma. Onomastica Ura-
lica 1c.
Debrecen, 2002. [Hoffmann Istvánnal és Ördög Ferenccel közösen] és
History of the Study of Toponyms in the Uralian Languages. Onomastica
Uralica 2.
Debrecen–Helsinki, 2002.