Page 398 - FUD20

Basic HTML Version

I
N MEMORIAM
398
A szótár megújított, átdolgozott változata (olvasóbarátabb formátum, na-
gyobb betűs szedés, a címszavak jobban elkülönülnek benne)
Uusi suomi–
unkari–suomi taskusanakirja
[Új finn–magyar–finn zsebszótár] címmel
először 1996-ban jelent meg (majd 2000-ben és 2009-ben újabb kiadásai is
napvilágot láttak). – E szótárak révén (is) ismert – és hosszú időre ismert is
marad – Nyirkos neve Finnországban. Sajnos, ez a szótár nem jelenhetett meg
Magyarországon, pedig így még többen használták volna. (Ezt a hiányt Jakab
László finn–magyar és magyar–finn szótárai pótolják, anelyek a közelmúltban
láttak napvilágot.)
Nyirkos fennisztika munkásságából meg kell említenük Kalevala-kutatásait.
Több írásában foglalkozott Lönnrottal és a Kalevala magyar fordításával, l. pl.
Lönnrot és a magyar Kalevala.
Alföld 1974/9: 59–68;
Lönnrot és a Kante-
letár.
Rácz István (szerk.), Kanteletár. Folklór és Etnográfia 52. Debrecen,
1990. 239–250;
Kétszáz éve született Lönnrot Elias
. Ethnica IV/3 [2002]:
105–109;
A Kalevala egyik epizódjának fordításáról.
Forrás 8/9 [1976]: 58–
59;
Kalevalan tie Unkarissa.
Tiedotuslehti. Suomen Kodály-Seuran Julkaisuja
1996/2: 10–12;
A Kalevala művelődéstörténeti hatásáról.
Ethnica II/3 [2000]:
101–106;
A Kalevala hatása a finn és a magyar kultúrára.
Specimina Fenni-
ca IX. Szombathely, 2001. 39–53.
Százhatvan éves a finn Kalevala.
Ethnica
X/4 [2008]: 109–110. Ez irányú munkásságának csúcspontja az
Utunk Pohjo-
lába. Kalevala-kutatások Magyarországon
című mű, amelyet ő szerkesztett,
de emellett ellátta bevezetéssel, jegyzetekkel és szemelvényes bibliográfiával
is (Békéscsaba, 1985).
Nyirkos magyar–finn kontrasztív nyelvészeti tanulmányokat is közreadott,
pl.
A magyar–finn kontrasztív vizsgálatok néhány kérdése:
In: Horváth Mik-
lós, Temesi Mihály (szerk.), Összevető nyelvvizsgálat, nyelvoktatás. Bp.,
1972. 73–80;
Syvärakenteen ja sanajärjestyksen keskinäisestä suhteesta
suomen ja unkarin kielessä:
In: Esitelmät. Unkarin aluekokous. Visegrád,
1982. 1–17;
A nyelvi egyenértékűség kérdései. Kontrasztív vizsgálatok a ma-
gyar és a finn nyelv alapján
. In: Bachát László, Székely Gábor (szerk.),
Anyanyelv – idegen nyelv. Nyíregyháza, 1984. 177–187;
A magyar és a finn
katonai csoportnyelvről
. In: Grétsy László (szerk.), Nyelvvédelem – honvé-
delem. Tanulmányok a katonák nyelvéről. Bp., 1990. 44–47;
Unkarin ja
suomen verbien rektioista.
In: Pusztay János (szerk.), Kaukovertailuja.
Unkarilais-suomalaisia kontrastiivisia tutkimuksia. Specimina Fennica V.
Savariae, 1994. 97–102; és Alho Alhoniemivel és Heikki Paunonennel közösen ő
szerkesztette a hét magyar és finn nyelvű tanulmányt tartalmazó
Suomi ja
unkari rinnakkain. Suomalais-unkarilaisia kontrastiivisia tutkielmia
. (Turun