Page 358 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
358
Grammatika és kontextus – új szempontok
az uráli nyelvek kutatásában III.
Uralisztikai Tanulmányok 20. Budapest 2013. 317 l.
ISBN 978-963-284-361-2
A „Grammatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek kutatásá-
ban” előadássorozat harmadik szimpóziumára 2011. április 19–21. között ke-
rült sor Budapesten. Az első előadássorozatot 2004-ben, szintén Budapesten,
a másodikat pedig 2007-ben, Helsinkiben tartották. A 2011. évi előadások
anyagát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Finnugor Tanszékének kiadvá-
nya, az Uralisztikai Tanulmányok 20. kötete gyűjtötte egybe.
A szimpózium célja, hogy teret biztosítson mindazoknak az uráli nyelvek-
kel foglalkozó kutatóknak, akik akár szinkrón, akár diakrón szempontból
vizsgálják a grammatika és a kontextus kapcsolatát. Az előadások nyelve fő-
leg a magyar, az angol és a finn, de voltak orosz (korábban észt) nyelvű fellé-
pések is. A kutatásokról szóló beszámolók szövegnyelvészet,
nyelvoktatás,
beszélgetéselemzés, fordításelmélet témában hangzottak el. A legtöbb – a hu-
szonkettőből tíz – foglalkozik a magyar nyelvvel (is), annak valamely gram-
matikai elemével. Születtek Továbbá a finn (4), észt (2), udmurt (4), manysi
(2), mordvin (2), mari (1) és komi (1) nyelvvel kapcsolatban is előadások,
tehát ez alkalommal is előtérbe kerültek a kis nyelvek.
Az előadások rámutattak a különböző nyelvi elemek szövegben való elő-
fordulásának, realizálódásának jelentőségére, arra, hogy a nyelv ezen építő-
köveinek szerepe, funkciója a nyelvhasználat során, a szövegkörnyezetben
más képet is mutathat, mint amikor pusztán nyelvi elemekként, az egyes
nyelvészeti iskolák által meghatározottak szerint tekintünk rájuk.
A kötet magyar nyelvvel kapcsolatos tanulmányainak egyike a zöngés
réshangokkal foglalkozik (Gráczi Tekla Etelka – Bárkányi Zsuzsanna:
Voi
-
ced fricatives in Hungarian
). Népszerű téma volt a magyar nyelv különféle
grammatikai elemeinek a kontextusban való megjelenése (Dér Csilla:
A kon-
textus szerepe a magyar ragvonzó névutók viselkedésében;
Fekete Csenge:
Miért is fosztunk meg valakit valamitől? Iránymegfordításokról és szerepcse-
réről a magyar ablativus használatakor;
Horváth László:
A felszólító módú
igealakok közötti választás mai magyar drámákban – történeti háttérrel;
Tolcsvai Nagy Gábor:
Nominals with dative suffix as focal elements in the
Hungarian clause
).
Az anyanyelvünk iránt érdeklődők olvashatnak pl. a
mondván
diskurzus-
jelölő elem grammatikalizálódásáról, kódexekbeli előfordulásáról (Dömötör
Adrienne:
Idéző szerkezetből diskurzusjelölő elem: a
mondván
szerepei és