Page 357 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
357
találhatóak, amelyek az ismeretek elmélyítését segítik elő. Véleményem sze-
rint nagyon fontos, hogy egy nyelvkönyvben sok gyakorló feladat legyen,
mert ezek alapján lehet jól megtanulni a bonyolult finn nyelvtant. Sajnos, né-
hány mai modern nyelvkönyv is hiányosságokkal küzd ebben a tekintetben,
de ez alól a
Suomen mestari
kivételt képez. Emellett ebben a részben találjuk
a társalgás fejlesztésére szolgáló feladatokat is, amelyek túlnyomórészt pár-
ban végezhetők el. Ezek a feladatok az igen fontos beszédkészség mellett a
szókincset is fejlesztik. A feladatok megoldását a könyv végén található
megoldókulcsban találjuk meg, ez nagyban megkönnyíti az önálló nyelvtanu-
lást.
A hallott szöveg értéséhez tartozó feladatok is változatosak, többek között
szövegkiegészítést, kifejtős és igaz-hamis feladatokat találunk itt. Minden
leckéhez 2-3 hallás utáni szövegértés tartozik. Sajnos, az extra feladatokhoz
már nem találunk hanganyagot. A
Suomen mestari 2
hanganyagát a könyv-
höz tartozó két CD-n találjuk meg. A szereplők, közreműködők érthetően,
szépen beszélnek. Külön üdvözlendő, hogy a leckék elején található olvas-
mányokat is meg lehet hallgatni, tehát ezzel is tovább csiszolhatja a nyelvta-
nuló a tudását. Igazán kár, hogy a megoldókulcsból kihagyták a hanganyagra
vonatkozó feladatok megoldásait, holott a könyvet önálló tanulásra is ajánl-
ják. Az is jó lett volna, ha a hanganyag szövegei megtalálhatóak lennének a
könyv végén, de ez is kimaradt, pedig ez is nagyban elősegítené az önálló
nyelvtanulást, s szókincsfejlesztésre is kitűnő lenne.
Ebben az összességében nagyon jó nyelvkönyvben az országismeret elég
gyérre sikerült. Az olvasmányok alapján a nyelvtanulónak lesz ugyan némi
fogalma a mökkiről vagy a finnek szaunázási szokásáról, ám ez nem ad ki-
elégítő országismeretet, még annak ellenére sem, hogy egy nyelvkurzus
során elsősorban a nyelvtanár feladata a finn szokások megismertetése. Kár,
hogy erre a dologra nem fordítottak kellő figyelmet a szerzők.
Összességében elmondható, hogy ez a nyelvkönyv kiválóan megfelel a
finn nyelv modern tanítására és tanulására. Az olvasmányok érdekesek, a fel-
adatok sokszínűek, a grammatikai rész érthető egy nem nyelvszakos tanuló
számára is. A
Suomen mestari
kevesebb nyelvtannal dolgozik, ám mégis
kommunikatív tudást képes adni a nyelvtanulónak. Hasznos, a mindennapi
életben kamatoztatható szókincset biztosít, emellett rengeteg feladaton ke-
resztül gyakoroltatja a kommunikációt. A nyelvkönyv feladatai mellett a
www.suomenmestari.fi
honlapcímen további tananyagokat is találunk. A
szerzők azt adták, amit a
Suomen mestari 1
után várhattunk. Kíváncsian vár-
juk a sorozat következő részét!
B
UZGÓ
A
NITA