Page 350 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
350
Összekapcsolódó, „rendszerben elhelyezett” lexémákat jelölő címszók –
pl. hónapok neveinek – esetében → irányít a
január
szócikkhez, ahol külön-
böző időhatározós szerkezeteket találunk. A napok neveinél hasonló megol-
dással él a szerkesztő.
Az alakváltozatok, ill. szinonimák esetében (a korábbi Papp–Jakab szótár-
hoz hasonlóan) = jel kalauzol a szócikkek között, pl.
messze = messzi, oly =
olyan, ottan = ott
, ill.
alkotórész = alkotóelem, bárki = akárki, nyelvtanítás
= nyelvoktatás
stb.
Rövidítések is szerepelnek a szótárban, pl
. a.m. = annyi mint, b.t. = betéti
társaság, Btk. = Büntető Törvénykönyv
. A mozaikszók közül megtalálható
pl. az
APEH, ENSZ, MÁV, MTA, MTI, NOB, UNESCO
.
A Papp–Jakab szótárhoz hasonlóan sok ikerszó szerepel ebben a szótár-
ban is, pl.
ágas-bogas, apró-cseprő
,
sebbel-lobbal, szerteszét,
amit a szerző
esetenként finn nyelven is megpróbál visszaadni, például frázissal:
sülve-főve
együtt vannak
’he ovat kuin paita ja peppu’.
Frázisokat bőven találunk a szótárban, köztük néhány szólást, közmondást
is, pl.
alszik, mint a mormota
’nukkua kuin tukki’;
átrágja magát valamin
’rämpiä läpi jtk’;
Damoklész kardja
’Damokleen miekka’;
egészséges, mint a
makk
’terve kuin pukki’;
megvesz az Isten hidege (bennünket)
’on niin kylmä
että me kuolemme pakkaseen’;
sok lúd disznót győz
’useampi heikko yhdessä
voittaa voimakkaan’;
nincs sok sütnivalója
’hän ei ollut paikkalla kun älyt
jaettiin, hänellä on vintti pimeänä’ stb. (Ezeket általában a ritkábban használt
tagnál találjuk meg.)
A szlengszavak száma – indokoltan – meglehetősen sok, pl.
fater, gürizik,
haverkodik, kégli, muter, narkó, nyafka, nyápic, ócska, ofő, oltári, szimpi, va-
cak, zsaru,
stb. Ezek a nyelvi elemek nagyban színesítik a szótár anyagát.
Egy szótár esetében a benne található szókincs döntő fontosságú. Egy jó
szótár számos országismereti információt tartalmaz. A Papp–Jakab-féle szó-
tárhoz hasonlóan megtalálhatóak például a következő szócikkek:
Árpád-ház,
Balaton, nyilas, pálinkás butykos, mohácsi vész, országalma, Országház, pu-
li, rovásírás, szalonnasütés, székely, zsúpfedél
, s szerepel pl. az
Osztrák-Ma-
gyar Monarchia
kifejezés is.
A „magyaros” szócikkek között szerepel a
magyar: ~ állampolgár, ~
módra, ~ok határon innen és határon túl, határon túli ~ok, ~ nyelv; ~ tan-
tárgy;
továbbá
magyarán, magyarlakta, magyaróra, Magyarország, magyar-
országi, magyaros, magyarosít, magyarság, magyartalan, magyarul
. Megta-
lálható pl. a
magyarbarát
, de a
magyarellenes
hiányzik.
Az új szótárban nem tartalmazza külön függelék az ételek és italok neveit,
de a szócikkek között keresgélve számos ilyen elemet, köztük sok magyar