Page 341 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
341
ként, a latinos keresztnevek listája településenként stb.). Sajnálatosnak tartom,
hogy az disszertáció elején lévő angol absztrakton kívül nincs egy hosszabb
angol nyelvű összefoglaló.
Riitta Rajasuu doktori értekezése sokoldalúan vizsgálja a 18. és 19. száza-
di finnországi keresztnévadás aspektusait, amellyel új ismereteket ad a finn
névkutatásról. Emellett a névanyag vizsgálata során bemutatott diagramok és
táblázatok érdekes színezetet adnak az egész disszertációnak. Rajasuu dokto-
ri értekezése népszerű kérdéskört vizsgál Finnországban, ez a laikus olvasót
is foglalkoztatja. Többek között ezért is találunk a disszertációról szóló isme-
retterjesztő jellegű írásokat a finn médiában.
B
UZGÓ
A
NITA
Spoelman, Marianne: Prior linguistic knowledge matters:
the use of the partitive case in Finnish learner language
Acta Universitas Ouluensis 111. Oulu 2013. 393 l.
http://herkules.oulu.fi/isbn9789526201146/isbn9789526201146.pdf
ISBN 978-952-62-01 14-6 (pdf)
Írásom tárgya egy doktori disszertáció ismertetése, melynek szerzője Ma-
rianne Spoelman, az oului egyetem kutatója. A mű 2013-ban látott napvilá-
got. Spoelman témavezetői: Jarmo H. Jantunen és Helena Sulkala. Maga a
kiadvány az
Acta Universitas Ouluensis
111.
száma.
A disszertáció témája egy, a finn nyelvben igen fontos eset, a partitívusz
vizsgálata, amely egyike a finnben meglevő tizenöt esetragnak. A partitívusz
elsajátítása és helyes használata általában gondot jelent a finnül tanulók szá-
mára. Ez a kutatás a tárgyi, alanyi és állítmányi pozícióban levő partitívusz
használatát vizsgálja olyan észt, német és holland anyanyelvi beszélők eseté-
ben, akik igyekeznek elsajátítani a finn nyelvet. A finnhez hasonlóan az észt
nyelvben is használatos a partitívusz, míg a másik kettőben nincs ilyen. A
vizsgálat egyik tárgya, hogyan tudják elsajátítani és használni a partitívuszi
esetet rokon és nem rokon nyelvet beszélő nyelvtanulók. A kutatás során a
szerző részletesebben megvizsgálta mind a forrás-, mind a célnyelv hatását a
partitívuszi eset használatával kapcsolatban, és feltérképezte az egyes anya-
nyelvi beszélőkre jellemző, gyakran elkövetett típushibákat is.