Page 335 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
335
vaita otsikoissa ilman kielitieteellistä analyysiakin, ja juuri niiden myötä ot-
sikkokieli myös usein osoittautuu mielenkiintoiseksi ja jopa humoristiseksi.
Otsikoilla pyritään kalastelemaan lukijoita ja välillä jopa vääristelemään tai
liioittelemaan itse uutisen sisältöä. Kaiken kaikkiaan tutkimus on paitsi an-
siokas kielitieteellinen työ myös viihdyttävää lukemista monipuolisine esi-
merkkeineen.
S
USANNA
V
IRTANEN
Anni Jääskeläinen: Todisteena äänen kuva
Suomen kielen imitatiivikonstruktiot
Unigrafia Oy, Helsinki 2013. 361 l.
ISBN 978-952-10-8859-9
ISBN 978-952-10-8860-5 (pdf)
Anni Jääskeläinen, a Helsinki Egyetem finn szakos doktorandusza nem
átlagos témát választott doktori disszertációja témájául. A 361 oldalas érteke-
zésben a finn hangutánzó (imitatív) elemeket tartalmazó szószerkezetekről írt
elemzést (ilyen mint például:
naps, poks, loiskis, kops
ja
tömps, fruuum,
ziiipoks, pfhiuuu, hyrryrryrryyrryyyyyr
ja
sirlsirlsurlsur
.)
Választott témáját, az onomatopoetikus indulatszavak egy csoportját, a
hangutánzókat Jääskeläinen a következőképpen határozza meg: „a természet-
ből vagy környezetből vett, illetve emberi vagy állati hangot vagy a közleke-
dés hangjait utánzó, ragozhatatlan szó”. Ezeket sokan periferikus témának
tartják, éppen ezért a finn nyelvészek közül igen kevesen kutatták (l. pl. Juha
Leskinen írását, FUD 7 [2000]: 67–89). Ezek a szavak ragozhatatlanságukból
adódóan kimaradnak a szófajok szerinti csoportosításból, ráadásul lejegyzésük
és kiejtésük sokszor eltérhet a nyelvi normától. Jääskeläinen ezeknek a prob-
lémás szavaknak és ezeket tartalmazó szerkezeteknek a leírásához különböző
nyelvészeti irányzatokat hív segítségül, hogy teljes képet adhasson róluk.
A szerző igyekezett megtalálni a hangutánzó szavak helyét a finn nyelv
lexikai rendszerében. Megvizsgálta a tipikus hangutánzó szóalakokat és azok
jelentését, illetve a kontextust, amelyben ezeket használjuk. Kutatásai során
elsősorban a kognitív és konstrukciós nyelvészet eszközeivel élt.
Jääskeläinen az írott nyelvet vizsgálta, példaanyaga is főként onnan szár-
mazik (az általa feldolgozott 4250 (!) hangutánzó szó között akad néhány
beszélt nyelvi példa és régi, 19. század végi szóalak is).