Page 325 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
325
nyelvi CD, ez azonban elmaradt. Az egyes hangok ejtését gyakoroltató fel-
adatok (1. lecke) esetén a szerző instrukciója a következő: „Gyakoroljátok a
tanár segítségével az alábbi szavak kiejtését…”
2
A lapp kiejtést bemutató el-
ső fejezetben amúgy is kicsit elveszik a tanuló: a CD-n hallható anyag nem
paralel a tankönyvvel. Az ábécét ugyan hallhatjuk, de az leírva nem szerepel
az
adott fejezetben (csak a tankönyv végén a nyelvtani összefoglalóban). A
„problémás” hangok, azaz azoknak a hangoknak az ismertetése, melyek nem
használatosak a finn nyelvben (vö.
đ, ŧ
), szintén a tankönyvi példáktól eltérő
sorrendben vagy teljesen más példákkal kerülnek ismertetésre. Ezt a fejezetet
tehát kevésbé tartom a CD anyagával összehangoltnak.
Gyakorlatok.
Mint a legtöbb nyelvkönyvben, úgy ebben is a legtöbbször
behelyettesítő, transzformációs feladatok, valamint finnről lappra, vagy lappról
finnre történő fordítások segítségével történik az
adott nyelvtani anyag elmé-
lyítése. Az, hogy a tankönyv valójában lappul tudó tanári vezetéssel, segít-
séggel használható, arról a gyakorlatokban számos alkalommal megbizonyosod-
hatunk: a locativus tanításakor például csak finnországi városok neveit mu-
tatja be a szerző lappul, az ezt követő feladatban viszont képek alapján orszá-
gok és/vagy külföldi városok neveivel kellene válaszolni a
Hol él…?,
Hol
található….?
típusú kérdésekre. Ezek lapp megfelelője viszont nem található
meg a könyvben. Szintén a tanári részvétel szükségességét támasztja alá az a
tény is, hogy a feladatok megoldásai nem szerepelnek a tankönyv végén.
Szövegek.
Mint arra fentebb már utaltam, a tankönyv szövegei modern, a
mindennapi életben használatos párbeszédeket mutatnak be, ami nem vélet-
len, hiszen a szerző alapszintű, beszélt nyelvi kompetencia fejlesztését tűzte
ki céljául.
A rénszarvas a hegyen van
típusú mondatok helyett valós életszi-
tuációkban (bevásárlás, készpénzfelvétel, ételrendelés, telefonbeszélgetés,
bejelentkezés orvosi vizsgálatra, taxirendelés stb.) használt kifejezésekkel is-
merkedhet meg a nyelvtanuló. A megtanulandó fontosabb kifejezések az
egyes fejezetekben a következőképpen oszlanak meg: köszönés, bemutatko-
zás, udvariassági kifejezések (1–5. lecke); számok, a hét napjai (7. lecke);
ennivalók, innivalók, zöldségek, gyümölcsök nevei (8. lecke); tanórák nevei
(13. lecke); sorszámok, hónapok, napszakok nevei (16. lecke).
A számozott fejezeteket követi egy rendkívül jól sikerült nyelvtani össze-
foglaló (114–125), melyben a nyelvtani anyagot a tanult sorrend alapján fog-
lalta rendszerbe, a legtöbbször példával illusztrálva.
A tankönyvet a szövegben használt szavak betűrendbe szedett (lapp–finn;
finn–lapp) szószedete (126–143) zárja. A szószedet kiemelendő pozitívuma,
2
„Harjoitelkaa opettajan johdolla lausumaan seuraavia sanoja…”