Page 326 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
326
hogy ugyanannak a szónak a szövegekben előforduló összes alakja megtalál-
ható, pl.
hálbbit
’halvat’,
hálbi
’halpa’;
hálbin
’halvaksi, halpana’. A több
esetben előforduló betűrendi hiba mellett problémásnak tartom továbbá,
hogy egyes szavak esetén éppen az alapalak bemutatása hiányzik, pl.
báŋk
-
kus
’pankissa, pankista’,
báŋkui
’pankkiin’. Ez nyilván azért lehetséges, mert
a tankönyvben nem szerepel az alapalak, azonban véleményem szerint a tan-
könyv végén szereplő szószedetben mindenképpen szükségszerű lett volna az
alapalak és az ehhez kapcsolódó ragozott formák megadása.
A fent ismertetett kritikai megjegyzéseim ellenére is úgy vélem, a tan-
könyv frissességével, modern megjelenésével az északi lapp nyelv oktatásá-
nak és tanulásának kiváló eszköze lehet.
K
ELEMEN
I
VETT
A karjalai nyelv legújabb szótárai
A kisebb balti finn nyelvek szótárai nem töltenek meg könyvtárakat, talán
egy könyvespolcon is elférnének. Még sok a fehér folt és a pótlásra szoruló
terület. A karjalai nyelv helyzete a legstabilabbnak tekinthető az oroszországi
balti finn nyelvek közül, mégis veszélyeztetett mind anyanyelvi beszélőinek
számát, mind a nyelvhasználatot, ill. annak presztízsét tekintve. Éppen ezért
nagyon fontos és értékes minden szótár és nyelvtanítást segítő kezdeménye-
zés, különösen ha szakmailag olyan kiváló művekről adhatunk számot, mint
a négy legújabb, a 2006 és 2012 közötti időszakban megjelent karjalai szótár.
A karjalai nyelvnek nincs átfogó, mindent lefedő irodalmi nyelve a folya-
matos kezdeményezések ellenére sem, az írásbeliség inkább nyelvjáráson-
ként alakult ki.
3
(Északról délre haladva a főbb dialektusok a következők: az
északi vagy „tulajdonképpeni” karjala, más néven vienai karjalai (Vienanme-
ri = Fehér-tenger); a déli karjala; az aunusi, azaz livvi vagy olonyeci karjalai; ill.
a tveri karjalai, mely egyébként a déli dialektushoz tartozik). Ez különlegessé
teszi a karjalai lexikográfia helyzetét is, mivel a karjalai szótárak így sokszor
nem az egész nyelvnek, csupán egy-egy dialektus szókincsének visszaadását
célozzák meg. De mielőtt számba venném a legújabb szótárakat, tekintsük át
a karjalai szótárkiadás eddigi állomásait.
3
A karjalai írásbeliségről l. Dennica Peneva:
Nyelvújítási törekvések Karjalában a legújabb
bibliafordításokban.
FUD 11 [2004]: 101–113, főként a 101–103. oldalakat.