Page 319 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
319
veltségének fejlesztésére szolgálnak, ezek a kiadványok nagy hasznára lehet-
nek az idősebb generációknak is.
A tíz szakterület szókincsének közreadása az alábbi szakemberek nevéhez
fűződik (zárójelben a kiadványok terjedelme):
szakterület
erza
moksa
társadalomtud.
V. P. Cipkajkina (45)
Ny. A. Kulakova (51)
nyelvészet
V. P. Cipkajkina (40)
O. Je. Poljakov (37)
irodalom Ju. G. Antonov (75)
G. Sz. Ivanova (79)
történelem M. V. Moszin (85)
N. Sz. Aljamkin (80)
matematika
Je. F. Klementyjeva (46) O. Je. Poljakov – A. N. Kelina (48)
fizika
N. A. Agafonova (53)
Ny. F. Kabajeva (49)
informatika
Sz. G. Motorkina (44)
V. P. Grisunyina (42)
földrajz
F. G. Beszpalova – Je.
F. Klementyjeva (80)
V. P. Grisunyina (77)
kémia
F. G. Beszpalova (45)
G. Sz. Ivanova (45)
biológia
I. Ny. Rjabov (47)
V. F. Rogozsina (42)
A kiadványok felépítése egységes, a szavak, kifejezések három oszlopba
vannak rendezve: az elsőben az erza/moksa terminológia áll
(Эрзянь терми
-
нэсь / Мокшень лемтне),
ezt az orosz megfelelője követi
(Рузонь терми
-
нэсь / Рузонь лемтне),
majd a harmadik rovatban
(Чарькодемась / Лемт
-
нень смузьсна)
mordvin nyelvű értelmezés, leírás következik. A FUD 19.
(2012) számában Motorkina 228 címszavas informatikai adattáráról adtam
közre részletesebb elemzést, most az erza irodalmi és a moksa biológiai szak-
szókincset választottam ki rövidebb analízis céljából.
Múlt évi írásomban a szójegyzék állományát a terminológia megújításá-
nak, új szakszavak létrehozásának szempontjából négy csoportba osztottam.
Az elsőbe azok az orosz eredetű szavak kerültek, amelyek változtatás nélkül
kerültek át a mordvinba. A másodikba azok sorolhatók, amelyek őrzik orosz
jellegüket, s csak valamilyen mordvin toldalékkal vannak ellátva. A harma-
dik csoportba a részlegesen lefordított kifejezések kerültek, míg a negyedik-
be a ténylegesen mordvinra ültetett elemek. Motorkina szójegyzékében szá-
mításaim szerint az egyes csoportok aránya a következő volt: 28 – 14 – 29 –
29%, azaz közel hatvan százalékra tehető a részben vagy egészben „meg-
mordvinosított” szóállomány, ami nagyon jó eredménynek mondható.
Hasonló csoportosítás alapján vizsgáltam meg a fentebb említett két
szótárt. Ju. G. Antonov erza irodalmi szakszótára
(Словарь терминов по ли-
тературе на эрзянском языке для общеобразовательных школ / Обще-