Page 320 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
320
образовательной школатнень туртов эрзянь кельсэ литературань
терминтнэнь валкс)
összesen 318 címszót tartalmaz. Ennek 56%-a (177
adat) tartozik az első csoportba, 25% (81) a másodikba, azaz az orosz elemek
aránya rendkívül magas, meghaladja a szóállomány négyötödét! A 3. cso-
portba csak 9, a negyedikbe 10% sorolható. A szerző javára kell írni, hogy az
egyes irodalmi fogalmak meghatározása során nagyon pontos, részletező, a
definíciók sokszor a tízsoros terjedelmet is meghaladják. Ezért is érthetetlen
„lustasága”, hiszen az
автор, антология, баллада, вариант, генбезис,
герой
’hős’,
драма, интонация, ирония, композиция, конфликт, легенда,
лирика, метафора, мифология, новелла, поэма, проза, ритмика, сатира,
стих
’vers’,
текст, эпизод, япилог, юмор
’humor’ szavak helyett igazán
találhatott/csinálhatott volna mordvin megfelelőket, s a szóvég mordvinná (?)
tétele sem igazán elegáns megoldás (
афорзмиа
< or.
афоризм, гимна <
гимн, драматизма < драматизм
stb.). A részleges fordítások (3. csoport)
kicsit jobbak, pl.
кортамонь стиль
’elbeszélő stílus’ < or.
разговорный
стиль; литературной ютавтома
’műfordítás’ <
перевод литeратурный;
риторикань кевкстема
’költői kérdés’ <
вопрос риторический; свал
шкань эпитет
’állandó jelző’ <
эпитет постоянный,
de kis fáradozással
itt is lehetett volna mordvionosabb alakokat létrehozni.
A negyedik csoport, a valódi mordvin szakszavak halmaza csak 32 elemet
számlál. Ráadásul ezek nagy része a szaknyelv és a köznyelv határán mozgó,
egyszavas terminus, pl.
ваl
’szó’ ~
слово
(megtalálható a legújabb, 2012-es
kiadású
Русско–эрзянский словарь
-ban is, 520. oldal),
валмеревкс
’közmon-
dás’ ~
пословица
(428);
вачкодькс
’hangsúly’ ~
ударение
(576);
ёвтнема
’el-
beszélés’ ~
рассказ
(480);
кортамтома
’varázsige’ ~
заговор
(145);
лай
-
шема
’sirató’ ~
причитание
(444);
ловнома
’olvasás, olvasmány’ ~
чтение
(611);
моро
’ének’ ~
песнья
(404);
ютавтома
’fordítás’ ~
перевод
(397).
Jó mordvin fordítás a
лавсень моро
’bölcsődal’ ~
песнья колыбельная;
лиякс ёвтамо
’allegória [másképp mondás]’ ~
иносказание;
нурька моро
’rövid (alkalmi) vers’ ~
частушка.
Szép lelemény a
сёлмов валт
’szárnyas
szavak’ a
крылатые словa
’szállóige’ visszaadására, ill. a
скороговорка
’1.
gyors beszéd, 2. nyelvtörő’ mordvin megfelelőjére a
кель яжамка
(<
кель
’nyelv’ +
яжамо
’őrlés, zúzás’). Ilyenekből kellett volna még több!
Lényegesen kedvezőbb arányokat mutat V. F. Rogozsina moksa biológiai
szókincstára
(Словарь терминов по билогии на мокшанском языке для
общеобразовательных школ / Мокшень кяльса общеобразовательнай
школатненди биологиянь терминонь валкс).
Színtiszta orosz elem nincs a
szójegyzék moksa részében, ugyanis a jövevényelemek valamilyen mérték-
ben mindenütt mordvinná vannak téve. Ez általában csak a határozott rago-