Page 318 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
318
A Terminologia scholaris sorozat mordvin anyagáról
Köztudott, hogy az oroszországi finnugor nyelvek túlélésnek egyik záloga
a nyelv presztízsének emelése. Ennek egyik fontos területe a szaknyelvek
szókincsének kidolgozása és elterjesztése. Az egyes nyelvek a szaknyelvi ter-
minológia terén tettek már többé-kevésbé jelentős lépéseket, de csak mostan-
ra sikerült eljutni az összehangolt munkáig.
Ez a kezdeményezés Pusztay János nevéhez fűződik, aki az általa alapított
Collegium Fenno-Ugricum
Terminologia scholaris
programját részben e cél-
nak szentelte. Pusztay a nyelv megújhodása egyik legfőbb eszközének az ál-
talános iskolai szaknyelvek megteremtését látja. Ennek érdekében indította
útjára oroszországi finnugor szakemberek segítségével a „Создание терми-
нологических словарей на национальных языках для общеобразователь-
ных школ в регионах проживания финно-угорских народов Российской
Федерации” c. programot.
A programban öt nyelven – zürjénül, votjákul, cseremiszül, erzául és
moksául (véleményem szerint ez utóbbi kettő a mordvin nyelv két nyelvjárá-
sa) – készültek el az irodalom, nyelvtan, történelem, társadalomismeret, ma-
tematika, kémia, fizika, biológia, informatika és földrajz szaknyelvi kisszótá-
rai, szójegyzékei. A program eszmei koordinátora Pusztay János volt, gya-
korlati irányítója a projekt idején még a sziktivkari egyetemen dolgozó Mari-
na Fegyina, társkoordinátor a mordvinoktól Alekszej Rodnyakov, a cseremi-
szek oldaláról Je. Guszeva, Udmurtföldről pedig L. Fedorova vett részt az
irányítómunkában.
A továbbiakban a sorozat mordvin anyagát mutatom be röviden. Mordvin
szaknyelvteremtő kezdeményezések korában is születtek, főként a nyelvészet
terén (l. elsősorban Zaicz Gábor tevékenységét), de ezek a kreációk még nem
igazán tudtak meghonosodni – habár itt elismerően kell szólnunk a 2000-ben
erzául és moksául napvilágot látott nyelvészeti kézikönyvekről, az
Эрзянь
кель
és a
Мокшень кяль
c. grammatikákról, utóbbi 2008-as mondattani foly-
tatásáról, vagy Imajkina
Неень шкань эрзянь келесь
c. művéről. A többi szak-
területen még rosszabb a helyzet; rengeteg teendő vár a nyelvészekre, nyelv-
tervezőkre. (Hadd említsek egy jellemző esetet: egy 2000 februárjában Sza-
ranszkban tartott finnugor konferencia kötetének 93 nyelvészeti előadásából
mindössze kettő volt mordvin nyelvű – s mindkettőt az amerikai Jack Rueter
adta közre…).
A sorozatban ezidáig 20 füzet jelent meg az erza és a moksa szaknyelvek-
ről. Habár a füzetek elsősorban az általános iskolai diákok anyanyelvi mű-