Page 314 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
314
szok, bölcsődalok, találós kérdések, szólások, közmondások stb. A sorséne-
kekben a figyelmet a dallamra, annak szépségére és megható hangzására for-
dítják. A hősi eposzokban a szó erejére, a beszéd ünnepélyességére koncent-
rálnak, így a dallam egyszerűbb. Ezek azok a manysi néphagyomány részét
képező alkotások, amelyek a manysi nép nemzeti emlékezetét alkotják.
A műfajok mellett Rombangyejeva bemutatja azt is, hányan és hol élnek
ma a manysik, miből tartják fenn magukat, kik a szomszédaik, milyen nyelv-
járásokra tagolódik a nyelv stb. Ezután részletesen szól azokról a kutatókról
is, akik tanulmányozták a manysik életmódját és nyelvét. A következő neve-
ket említi például: Reguly Antal, Hunfalvy Pál, Munkácsi Bernát, August
Ahlqvist, Kálmán Béla, Artturi Kannisto, Matti Liimola stb. Az orosz kuta-
tók közül megemlíti például Plotnyikovot, aki egy szoszvai sámán elbeszélé-
seit jegyezte fel. Avgyejev orosz költőként tizenkilenc medveéneket rögzí-
tett, és le is fordította őket oroszra. Csernyecov feleségével együtt 1936-ban
kiadta az első manysi–orosz szótárt egy nyelvtani melléklettel együtt. Balan-
gyin 1938-ban manysi meséket jelentetett meg orosz nyelvű fordítással látva
el őket. Vahruseva keleti manysi szövegfeljegyzéseket készített és publikált.
Kuzakova északi manysi népköltészeti anyagokat gyűjtött.
Maga Rombangyejeva már egyetemi évei alatt elkezdett foglalkozni a
manysi nyelvvel és folklórral. A Szigva menti Ljapinban született, és itt is
végezte első gyűjtését 1952-ben: a falubeliek közreműködésével összesen 53
éneket jegyzett fel. Később mondákat, meséket, szertartási szövegeket is
publikált, valamint szótárakat, nyelvkönyveket jelentetett meg. Ma is aktív
nyelvész, akinek sorra jelennek meg publikációi, és rengeteget munkálkodik
a manysi nyelv népszerűsítéséért, életben tartásáért, fejlesztéséért. Mostani
kiadványának is az egyik legfőbb célja, hogy egyre szélesebb rétegekhez jus-
sanak el a VNGy-ben megjelent szövegek.
Rombangyejeva bevezetője után következik az a harmincöt mű, amelyet
Munkácsi szövegei közül választott ki (28–373). Feltünteti, hol található
Munkácsi kiadványában az adott rész, majd ezt cirill betűs átiratban közli, a
másik oldalon pedig, a cirill betűs manysi szöveg mellett szerepel az orosz
fordítás.
A Rombangyejeva által kiválasztott szövegek:
1. A Világügyelő-férfi, az Ég-fia (R
1
28–30, M 98–99).
2. A Világügyelő-férfi, az Ég-fia felülről való lebocsátásának éneke (R
30–35; M 100–104).
1
R = Rombangyejeva, M = Munkácsi.