Page 227 - FUD20

Basic HTML Version

E
GYEZTETÉSI TÍPUSOK
227
állítmányi névszó esetben különbözik:
Tuoli on vahva.
’A szék erős.’ |
Kahvi
on vahvaa.
’A kávé erős.’ Az első mondatban a szék konkrét, egyedi név, a
másodikban anyagnév, amelyre partitivusi állítmány utal. Az ilyen szemanti-
kai egyeztetés is csupán a finn nyelvre jellemző. Ez a típus teljes egészében
kognitív szempontokkal magyarázható.
– Predikáló adverbium
. A többes számú alanyhoz tartozó adverbium is
lehet inkongruens (pl. magyar) vagy kongruáló (pl. finn):
Turistaként utaztam /
utaztunk.
Fi.
Matkustin turistina / matkustimme turisteina.
(tkp. ’turistákként
utaztunk’).
– Érdekesek
a mennyiségjelzős alany számbeli egyeztetés
ének főbb tí-
pusai:
három lány érkezett, kettő elment,
fi.
Kolme tyttöä tuli, kaksi lähti
|
hárman érkeztek, ketten elmentek,
fi.
Kolme tuli, kaksi lähti.
Összefoglalásul
megállapítható, hogy a vizsgált finnugor nyelvekben az alaki és logikai
megoldások sokszor egymással is szemben állnak.
Az ’egy’ tőszámnév mellett mindenütt egyes szám használatos. A kettőnél
nagyobb számnevek után azonban a vizsgált nyelvekben a jelzett szó egyes
számban áll, az állítmány pedig mind a jelzős szerkezeti, mind pedig a puszta
mennyiségnévi alany után a formai és a szemantikai szempontoktól függően
ingadozik. A számjelzős szerkezetekben a magyar következetesen használja
az egyes számot, a finnben viszont főként logikai szempontok, az észtben pe-
dig a logikai szempontok mellett formális szórendi szabályok is érvényesül-
nek. A lappban a képet a duális bonyolítja, hiszen a számjelzős szerkezetben
inkább többes számú igealakokat használnak; a kettős szám csak korlátozott
mértékben jelenik meg. Az egyes és többes szám használatának ingadozása
egyazon szerkezetekben attól függ, hogy vajon az alany élőlényre, avagy
élettelen dologra utal.
A harmadik típusban, a vonatkozó mellékmondatok kötőszavaiban fordul
elő a legnagyobb ingadozás, főként a magyarban nagy a bizonytalanság
(há
-
rom lány érkezett, aki/k …)
. Érdekes, hogy a finn és az észt gyakorlat eltér: a
vonatkozó névmás a finnben többes számban, az észtben viszont egyes szám-
ban áll. A számnevekkel kapcsolatos szerkezetekben, a bolgárban indoeuró-
pai „következetességgel” a többes kongruencia kötelező.
A
társhatározós alany
formailag lehet egyes számú, logikailag többes
(esetleg kettős) számú. Emiatt ingadozó egyeztetés használatos. Ha az ala-
nyon kívül [NomSg] társhatározó is van a mondatban, tehát ha az alany vala-
kinek a társaságában végzi a cselekvést, a vizsgált nyelvekben az állítmány
egyes számban is és többes számban is állhat: pl.
A lányommal utaztam ~
utaztunk.
A lappban a dualis miatt különleges a kongruencia gyakorlata.