Page 226 - FUD20

Basic HTML Version

D
ENNICA
P
ENEVA
226
haa,
lp.
Nieiddas lea dállu, mus eai leat ruhta)
. A finnségi nyelvekben és a
lappban a
habeo-
szerkezetek birtokszava általában jelöletlen. (A magyarhoz
hasonló személyragozás a mordvinban van meg.) A bolgár nyelvben a
habeo-
ige ’
има
’ kifejezi a birtoklást és a birtokviszonyt. A
habeo
-ige szám-
ban és személyben egyezik a birtokos számával és személyével.
– Ugyancsak itt tárgyalom a állítmányi szerepben álló, ún. predikáló bir-
tokos szerkezeteket. A predikáló birtokos szerkezetekben általánosan a kong-
ruencia nélküli genitivus használatos (fi.
Kota on sedän
’a sátor a nagybá-
csié’,
kirja on minun/mun
’a könyv az enyém’
,
lp.
Goahti lea čeazi
’a sátor a
nagybácsié’,
girji lea mu
’a könyv az enyém’). Mindössze a magyarban talál-
kozunk egy anaforikus birtokjellel (non-attributive possesive suffix/genitive:
-é,
pl.
a könyv a tanáré
), amely igen nagy mértékben kongruál a birtokszóval
(a könyvek a tanáréi)
. A bolgár nyelvben a predikatív szerkeztekben a birtok-
viszony kifejezése a
на
elöljáró segítségével történik:
Книгата е на учи
-
теля.
’A könyv a tanáré’.
4.1.3.
A vizsgált nyelvek közül az
értelmező jelző
s szerkezetek a magyar
nyelvben a legelterjedtebbek. Az értelmező jelző a jelzett szó után áll, ilyenkor
főnévi szerepet tölt be és főnévként ragozódik, pl.
Add ide a könyvet, a vas
-
tagot.
A finn, az észt és a bolgár nyelvben e szerkezetek helyett inkább vagy
attributív jelzős szerkezeteket használnak, vagy más, hangsúlyos szerkezetet,
mert az ő szemléletük szerint ez sokkal természetesebb kifejezési mód.
4.2.
A következő tanulmányaimban sorra vettem
a predikatív szerkeze
-
teknek
, az alanynak és az állítmánynak
számbeli
egyeztetési gyakorlatát
(alany
állítmány). Külön tárgyaltam az igei és a(z ige)névszói állítmány
egyeztetését.
A teljes és következetes grammatikai kongruencia esetén az alany és az
igei állítmány számban egyezik:
A fiúk játszanak.
Fi.
Pojat leikkivät.
Van in-
kongruencia-eset is, amely kétféleképpen magyarázható: a) logikai érvekkel:
az alany és az állítmány számban különbözik
(Az Egyesült Államok résztvett
az ülésen.
Fi.
Yhdysvallat osallistui kokoukseen.
) Ezek a típusok mindegyik
vizsgált nyelvben megtalálhatók (magyar, finn, észt, lapp, bolgár). Különle-
ges finn jelenség, hogy a többes határozatlan vagy „részleges, osztható”, par-
titivusi alany mellett az állítmány mindig egyes számú:
Pihalla leikkii poikia.
’Fiúk játszanak az udvaron.’
Hasonló a helyzet a névszói állítmánnyal, amely egyezik az alany számá-
val:
A szék erős. A székek erősek.
Fi.
Tuoli on vahva. Tuolit ovat vahvoja. | A
lány szeme kék.
Fi.
Tytön silmät ovat siniset.
’A lány szeme kék (tkp. ’a sze-
mei kékek’). Különleges, szemantikai egyeztetés van a finnben: az alany és