Page 184 - FUD20

Basic HTML Version

P
ETRI
L
AUERMA
184
mark Research. International Association of Paper Historians, Marburg –
Lahn.
Mäkelä-Alitalo, Anneli 2012: Rudimentan käsialan ikä. In: Rudimenta, 15–
16.
Mark, Julius 1949: Die finnische Grammatik von Henricus Crugerus. Fin-
nisch-Ugrische Forschungen 30/1–2: 55–146.
Martinius, Matthias 1689: Hodegus Finnicus, Eller Finsk Wägwijsare. Hol-
miae. [Näköispainoksena 1968, ks. Vanhat kielioppimme.]
Nuorteva, Jussi 1997: Suomalaisten ulkomainen opinkäynti ennen Turun
Akatemian perustamista. [Summary: Finnish Study Abroad before the
Foundation of the Royal Academy of Turku (Academia Aboensis) in
1640.] Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 177. Suomen kirk
-
kohistoriallinen seura, Helsinki.
Paatero, Ilkka – Havu, Sirkka 2012: Rudimenta-kieliopin tie Oxfordshirestä
Suomeen. In: Rudimenta, 9–11.
Palkki, Riitta – Lauerma, Petri – Kuutti, Pirkko 2009: Historiallinen löytö:
Rudimenta – uusi suomen varhaiskielioppi. Virittäjä 113: 2–17.
Palkki, Riitta 2012: Rudimentan vanhaa kirjasuomea ja murteellisuuksia. In:
Rudimenta, 38–47.
Perälä, Väinö 1940: Eskil Petraeuksen suomen kielen oppikirja. Varsinais-
Suomen Maakuntakirja 7. Varsinais-Suomen Maakuntaliitto, Turku. 56–65.
Petraeus, Eskil 1649: Linguae Finnicae Brevis Institutio. Aboae. [Näköispai-
noksena 1968, ks. Vanhat kielioppimme.]
Randén, Suvi 2012: Rudimenta, latinan kieli ja kieliopit. In: Rudimenta, 24–
37.
Rudimenta = Rudimenta linguae finnicae breviter delineata. Suomen kielen
varhaiskielioppi ja sen tausta. [Summary: The Background and Nature of
Rudimenta.] Toim. Petri Lauerma. Alkutekstin editointi ja suomennos Su-
vi Randén. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1380. Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
Schroderus, Ericus 1637: Lexicon Latino–Scondicum. Holmiae. [Näköispai-
noksena 1941, toim. Bengt Hesselman, Lundequitska bokhandeln, Uppsa-
la.]
Setälä, E. N. 1892: Lisiä Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen historiaan.
Suomi III: 5. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 181–350.
SMS = Suomen murteiden sanakirja. KKTKJ 36. Kotus, Helsinki 1985–.