Page 183 - FUD20

Basic HTML Version

R
UDIMENTA
,
SUOMEN KIELEN OPPIKIRJA
1600-
LUVULTA
183
yhteisiä lähteitä, mutta Martiniuksenkaan käsiala ei
Rudimentassa
käytettyä
muistuta (Randén 2012: 34–35).
Rudimentan
tekijä jää siis edelleen tuntemattomaksi. Työn luonne on kui-
tenkin selvä: nimensä mukaisesti
Rudimenta
on alkeiskielioppi suomen kie-
len perusteiden opettelua varten. Meille säilynyttä käsikirjoitusta on luulta-
vimmin käytetty jossain varhaisessa oppilaitoksessa, kuten Turun katedraali-
koulussa tai jossain triviaalikoulussa, joissa monet edellä vertailluista henki-
löistäkin ovat opettaneet. Mutta koska nämä eivät kielenpiirteiltään eivätkä
käsialoiltaan
Rudimentan
kirjoittajiksi sovi, tämän kieliopin on voinut laatia
tai kopioida myös joku muuten tuntemattomaksi jäänyt, muita teoksia jäl-
keensä jättämätön suomen kielen opettaja.
Lähteet ja kirjallisuus
Bureus, Anders 1626: Orbis Arctoi, Imprimisque Regni Sveciae Nova et
accurata descriptio. In: Pohjoismaiden kuvaus v. 1626. Suomennos, joh-
danto ja selitykset Tuomo Pekkanen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
toimituksia 427. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1985.
Heikkilä, Tuomas 2012: Rudimentan kodikologinen tutkimus. In: Rudimen-
ta, 12–14.
Kettunen, Lauri 1940: Suomen murteet III A. Murrekartasto. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran toimituksia 188. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
Helsinki.
KKTKJ = Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja.
Koski, Mauno 1995: Suomen ja viron kontrastiivista tarkastelua 1600-luvul-
la. Läänemere rahvaste kirjakeelte ajaloost. Tartu ülikooli eesti keele
õppetooli toimetised 1. Tartu. 57–80.
Kuutti, Pirkko 2012: Varhaisimmat suomen kieliopit, Rudimenta ja Stahlin
viron kielioppi. In: Rudimenta, 17–23.
Lauerma, Petri 2012: Rudimentan tausta ja luonne. In: Rudimenta, 93–98.
Lauerma, Petri 2013: Rudimentan vesileimasta ja tekijästä. Virittäjä 117: 419–
420.
Laurentius Petri 1671: Synopsis Chronologiae Finnonicae rythmica eli ajan
tieto. Turku.
The Library of the Earls of Macclesfield removed from Shirburn Castle XII.
Sotheby’s, London 2008.
Lindberg, Nils J. 1998: Paper comes to the North. Sources and Trade Routes
of Paper in the Baltic Sea Region 1350–1700. A Study Based on Water-