Page 18 - FUD20

Basic HTML Version

B
ÁTORI
S. I
STVÁN
18
A fenti keresési módozatokban a használó kiindulhat az uráli nyelvek lis-
tájából, de ugyanígy lehetősége nyílik az UEW-ben felhasznált összes (uráli)
nyelvjárás bevonására is. Amennyiben ez érdekes, le lehet kérdezni az uráli
nyelvcsalád (például ugor és déli szamojéd) ágainak etimológia viszonyát is.
A hangkörnyezet bevonásához a lekérdezésbe az Uralotéka egyedi nyelvi
fonológiai billentyűzetet bocsát a használónak rendelkezésére. Ugyancsak
külön billentyűzet áll a használó rendelkezésére a rekonstruált alakok lekér-
dezése esetén is.
A dokumentáció és a naprakész rendszeres dokumentáció az etimológia
alapkövetelménye. Tudományos etimológiai munkában a szerzőnek (szer-
kesztőnek) meg kell adni minden adatnak az eredetét. A forrásmegadás kö-
vetelménye szükségszerűen redundanciához vezet: Az etimológiai informá-
ciót tipikus módon nyelvek szerint ugyanabból a forrásból meríti, amelyek-
nek az ismételt felsorolása feleslegesnek tűnik, és amit a lexikográfiai gya-
korlat elkerül. A megoldás a szótár előszavában felsorolt forráslistában rejlik,
amely megadja, hogy az egyes nyelvek (nyelvjárások) adatai melyik szó-
tárból vagy egyéb műből származnak. Így jár el az UEW is. A szócikkekben
mindig van egy bibliográfiai szakasz is, de az egyes adatok mellett csak kivé-
telesen van a forrás megnevezve, mert ezeket a használónak az előszóbeli
forrásjegyzékből kell kikeresni, amely esetenként az előszó tüzetes tanulmá-
nyozását is jelentheti.
Az etimológiai szótár (és az UEW is) egyszerre a kutatómunka eredmé-
nyének a dokumentációja és eszköze. A kutatás következtében a szótár el-
avul, elveszti dokumentációs értékét. A nyomtatott szótár esetében szükség
van az anyag felújítására, ami a nyomtatott szótár új kiadását jelenti – ez
költséges vállalkozás. Az adatbázis elektronikus tárolása a felújítást nyilván
olcsóvá teszi, mint ahogy erről a hibajavítással kapcsolatban fentebb már szó
esett.
Az elektronikus tárolás esetében viszont biztosítani kell, hogy éppen a fel-
újítás egyszerűsége következtében csak az erre jogosult szerkesztő változtat-
hassa meg az anyagot. Az adatfelújítás önmaga viszonylag egyszerű feladat,
összevetve a jogosultság megállapításával és biztosításával. Itt kell megje-
gyezni az elektronikus tárolás hitelességének veszélyeztetettségével kapcso-
latban, hogy a számítástechnika szükség esetén eredményesen lép fel a hami-
sításokkal és az adatok eltulajdonításával szemben. Általában érvényes, hogy
drágább szoftverrel és jobb kódolási eljárással eredményesebben lehet a
visszaélések ellen küzdeni. De nem szabad szem elől veszteni az arányokat:
egy pénzintézet anyagának a védelme és egy etimológia szótár anyagával
való visszaélés nem hasonlítható össze.