Page 147 - FUD20

Basic HTML Version

M
ORFÉMA
-
ALTERNÁCIÓK A MOKSA
-
MORDVIN NÉVSZÓRAGOZÁSBAN
147
11.3. Dativus:
-sn
ä
-n-di, -cn
ä
-n-di, -
ä
sn
ä
-n-di [-сно-н-ды, -цсно-н-ды,
-осно-н-ды, -есно-н-ды]
Gyakorlatilag a birtokos személyraggal összekapcsolt genitivus-accusativus
-sn
ä
-n
raghoz járul a
-di
dativus:
moda
’föld’ :
moda-sn
ä
-
n-di
(мода-сно-н-
ды), pakśä
’szántóföld’ :
pakśa-sn
ä
-n-di (пакся-сно-н-ды), kal
’hal’:
kal-
sn
ä
-
n-di (кал-сно-н-ды) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-sn
ä
-n-di (каль-сно-н-ды).
11.4. Függő esetek:
-st [-ст]
A függő esetek birtokos személyragos alakjai már nem különböznek a
megfelelő erza formáktól. Az egyes számú moksa toldalékokhoz
-st
rag járul,
tehát
vaľma-s
ä
-st
(Iness) ’ablakukban, ablakaikban’. Az illativusnak a névszói
paradigmában
-s
ragja van, ez zöngésül a birtokos személyrag előtti magán-
hangzó miatt, tehát:
vaľma-s
(Ill) ’ablakba’ :
vaľma-z
ä
-st
(Ill) ’ablakukba, ab-
lakaikba’. Mássalhangzós tövekben ugyanezek az alakok például
sur
’ujj’ :
sur-s
ä
-st
’ujjatokkal, ujjaitokkal’
, sur-
ä
z
ä
-st
’ujjukba, ujjaikba’,
lomań
’em-
ber’ :
lomań-c
ä
-st
’emberükben, embereikben’,
lomań-
ä
z
ä
-st
’emberükbe,
embereikbe’ stb. A cirill betűs átírásban:
вальма-со-ст : вальма-зо-ст, сур-со-
ст : сур-озо-ст, ломань-цо-ст : ломан-езо-ст.
12. Többes szám 3. személy: több birtok (’övéik’)
Azonosak az egy
birtokra utaló toldalékokkal!
Összefoglalás
A moksa birtokos személyragokat a kapcsolódási szabályok szerint a kö-
vetkező csoportokra oszthatjuk. Azonos feltételekkel kapcsolódnak a tőhöz
(legtöbbször a szótári alapalakhoz): a) magánhangzó után a mássalhangzós, b)
egy mássalhangzó után vagy mindig, vagy többször az előhangzós toldalékvál-
tozat használatos.
Nominativus
a)
mássalhangzós tövekben mindig előhangzó:
egyes szám 1. személy (egy birtok):
ä
, -
ä
ź
ä
[-зе, -озе, -езе]
egyes szám 3. személy (egy birtok):
-c, -
ä
c [-ц, -оц, -ец]
egyes szám 3. személy (több birtok):
-nz
ä
, -
ä
nz
ä
[-нза, -онза, -енза]
többes szám 1. személy (egy/több birtok):
-ńk
ä
, -
ä
ńk
ä
[-нькe,
-онькe, -енькe]
többes szám 2. személy (egy/több birtok):
-ńť
ä
, -
ä
ńť
ä
[-нте, -онте, -енте]
b)
mássalhangzós tövekben részben (főként mássalhangzó-kapcsolat előtt,
ingadozóan) előhangzó: