Page 137 - FUD20

Basic HTML Version

M
ORFÉMA
-
ALTERNÁCIÓK A MOKSA
-
MORDVIN NÉVSZÓRAGOZÁSBAN
137
c) A lappangó mássalhangzós tövekben az egyes 1. személyű személyrag –
a genitivusszal ellentétben – a nominativushoz, tehát a változatlan alapalakhoz
járul:
kelu
’nyírfa’ :
kelu-nz
ä
, ińži
’vendég’:
ińži-nz
ä
, vani
’pásztor’ :
vani-nz
ä
.
Az irodalmi nyelvben:
келу : келу-нза, инжи : инжи-нза, ваны : ваны-нза.
d) Mássalhangzó után a rag
-
ä
nz
ä
alakú:
nal
’nyíl’ :
nal-
ä
nz
ä
, on
’álom’ :
on-
ä
nz
ä
, sur
’ujj’ :
sur-
ä
nz
ä
, veď
’víz’ :
veď-
ä
nz
ä
, pej
’fog’ :
pej-
ä
nz
ä
, jofks
’mese’ :
jofks-
ä
nz
ä
, piks
’kötél’ :
piks-
ä
nz
ä
. Ugyanez érvényes a jövevénysza-
vakban is:
angel
’angyal’ :
angel-
ä
nz
ä
, bazar
’piac’ :
bazar-
ä
nz
ä
, pop
’pap’ :
pop-
ä
nz
ä
, vrač
’orvos’ :
vrač-
ä
nz
ä
. A fonetikus átírásban a redukált előhangzó
színe a tővéghangzó minősége szerint ingadozik. Kemény mássalhangzó után
ç
, ill. lágy mássalhangzó után
-
ä
. |
A cirill betűs átírás ezt a különbséget a kö-
vetkezőképpen jelöli
(-онза, -енза)
, tehát
нал-онза, он-онза, сур-онза, вед-
енза, пей-енза, ёфкс-онза, ангел-онза, базар-онза, поп-онза, врач-енза.
A szóvégi mássalhangzó-torlódás nem megkülönböztető jegy:
tol
’tűz’ :
tol-
ä
nz
ä
, käľ
’nyelv’ :
käľ-
ä
nz
ä
, karks
’öv’ :
karks-
ä
nz
ä
, keńkš
’ajtó’ :
keńkš-
ä
nz
ä
.
Irodalmi megfelelőik:
тол : тол-онза, кяль : кял-енза, каркс : каркс-
онза, кенкш : кенкш-енза.
e) A tő mássalhangzója nem releváns. A szóvégi mássalhangzó minősége
szerint vannak palatális, lágy vagy nem palatális, kemény tövű szavak:
j, ć, ď,
ľ, ń, ŕ, ś, ť, ź; č, š, ž – c, d, l, m, n, r, s, t, z; b, f, g, χ, k, p, v.
Veláris és palatális párok:
t – ť: śvet
’világ’:
śvet-änzä (свет-онза), krovať
’ágy’:
krovať-
ä
nz
ä
(кроват-енза)
d – ď: kud
’ház’ :
kud-
ä
nz
ä
(куд-онза)
,
käď
’kéz’ :
käď-änzä (кяд-енза)
s – ś: piks
’kötél’
:
piks-
ä
nz
ä
(пикс-онза), riś
’hiúz’ :
riś-änzä (рыс-енза)
z – ź: kuz
’lucfenyő’ :
kuz-
ä
nz
ä
(куз-онза)
,
kelaź
’verejték’ :
kelaź-
ä
nz
ä
(кeлаз-енза)
c – ć: pu
R
c
’malac’ :
pu
R
c-
ä
nz
ä
(пурхц-онза), grać
’varjú’ :
grać-
ä
nz
ä
(грац-енза)
n – ń: san
’ér’ :
san-
ä
nz
ä
(сан-онза), lomań
’ember’ :
lomań-
ä
nz
ä
(ломан-енза)
l – ľ: kel
’sógornő’ :
kel-
ä
nz
ä
(кел-онза), kaľ
’nyírfa’:
kaľ-änzä (кал-енза)
r – ŕ: bazar
’piac’ :
bazar-
ä
nz
ä
(базар-онза)
,
maŕ
’alma’ :
maŕ-
ä
nz
ä
(мар-енза)
Palatalizáltnak számítanak a moksában még a következő mássalhangzók is:
j:
pej
’isten’ :
pej-
ä
nz
ä
(пей-енза/пе-енза)
č:
vrač
’orvos’ :
vrač-
ä
nz
ä
(врач-енза)