Page 127 - FUD20

Basic HTML Version

M
ORFÉMA
-
ALTERNÁCIÓK A MOKSA
-
MORDVIN NÉVSZÓRAGOZÁSBAN
127
Ny. V. Butilov informátorom – főként az egytagú veláris szavakban – jel-
zett előhangzó nélküli toldalékot. Véleményem szerint ez annak tulajdonítható,
hogy az egyes szám 2. személy több birtokosra utaló alakjai néhány tőtípusban
egybeesnek ezekkel az alakokkal. (L. alább!)
f) Ugyanez a helyzet az utolsó szótagközi mássalhangzó kemény, ill. lágy
minősége tekintetében:
pang
ä
’gomba’ :
pang
ä
ä
, pińg
ä
’idő’ :
pińg
ä
ä
, pe
-
k
ä
’has’ :
pek
ä
ä
, piń
ä
’kutya’ :
piń
ä
ä
.
Az irodalmi nyelv a következőkép-
pen jelöli e váltakozásokat:
панга : панго-не, пинге : пинго-не, пеке : пеко-
не, пине : пине-не.
(Vö. b-pont.)
g) A szóvégi mássalhangzó zöngés, ill. zöngétlen volta sem releváns. Az
előző pont példáiból ez nyilvánvaló, hiszen az előhangzó minőségét automati-
kusan a keménység, ill. a lágyság szabályozza:
p – b; t – d; k – g; s – z; f – v
+ -
ä
ń
ä
(-оне),
pl.
saraz/-s
’tyúk’ :
saraz-
ä
ń
ä
(сараз-оне);
ill.
ť – ď; ś – ź; š –
ž + -
ä
ń
ä
(-ене),
pl.
kelaź/-ś
’róka’ :
kelaź-
ä
ń
ä
(келаз-ене).
Ugyanígy járnak el
a szonoránsok után is:
l – ľ, r – ŕ, n – ń,
pl.
kal
’hal’ :
kal-
ä
ń
ä
(кал-оне) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-
ä
ń
ä
(кал-ене).
2.2. Genitivus:
ä
-ń, -
ä
ń
ä
-ń [-не-нь, -оне-нь, -ене-нь]
Gyakorlatilag a birtokos személyrag után áll a genitivus-accusativus
rag-
ja:
moda
’föld’ :
moda-ń
ä
-ń (мода-не-нь), pakśä
’szántóföld’ :
pakśä-ń
ä
(пакся-не-нь), kal
’hal’ :
kal-
ä
ń
ä
(кал-оне-нь) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-
ä
ń
ä
(кал-ене-нь).
2.3. Dativus:
ä
-ńďi, -
ä
ń
ä
-ńďi [-не-нди, -оне-нди, -ене-нди]
Gyakorlatilag a birtokos személyraggal összekapcsolt genitivus-accusativus
raghoz járul a
-ďi
dativus:
moda
’föld’ :
moda-ń
ä
-ńďi (мода-не-нди), pak
-
śä
’szántóföld’ :
pakśä-ń
ä
-ńďi
(
пакся-не-нди), kal
’hal’ :
kal-
ä
ń
ä
-ńďi
(кал-
оне-нди) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-
ä
ń
ä
-ńďi
(кал-ене-нди).
2.4. Függő esetek:
megegyeznek az egy birtokra utaló alakokkal.
Minthogy az indeterminatív ragozásban nincs többes paradigma, a több bir-
tokra nincsenek külön formák, ezért a birtokos személyragos alakok jelentése
– mint fentebb láttuk – mind egyes, mind többes számú, tehát
vaľmä
’ablak’ :
vaľma-s
ä
-n
(Iness) ’ablakomban, ablakaimban’ stb. A cirill betűs átírásban:
вальмя : вальма-со-н.
Ugyanez áll a többi birtokos személyragos függő eset-
re is.