Page 115 - FUD20

Basic HTML Version

M
ORFÉMA
-
ALTERNÁCIÓK A MOKSA
-
MORDVIN NÉVSZÓRAGOZÁSBAN
115
Ez a genitivusi forma szolgál alapul a legtöbb analitikus függő esetnek,
amelyhez egy névutó megfelelő esetragos alakja járul, pl.
e
Ŕ
kť es
ä
(InessDet),
e
Ŕ
kť es
(IllDet),
e
Ŕ
kť est
ä
(ElatDet),
e
Ŕ
kť ezga
(ProlatDet) stb. (L. alább!)
3. Dativus(-allativus) (Det):
-ťi [-ти]
(Jevszevjev 1934/1963: 329–333;
Grammatika 1962: 97–98, 112–115; Grammatika 1980: 155–156, 163–164;
MdChr 1990: 56; MK 2000: 55–56).
Túlnyomórészt a névszó szótári alakjához kapcsolódik, ahogyan a genitivu-
si alak is. Egyetlen kivételként említhető, hogy mindazokban a szóbelseji más-
salhangzó-kapcsolatot tartalmazó szavakban, amelyekben a szóvégi redukált
hang kiesik, ugyanez történik a
előtt is, tehát
kal
’hal’ :
kal-ś
(NomSgDet)
kal-ťi
(DatSgDet),
keńkš
’ajtó’ :
keńkš-ś – keńkš-ťi,
de
pang
ä
’gomba’ :
pang-ś –
pang-ťi
stb. Másik út: a dativus a genitivusból mechanikusan
-i
hozzáadásával
formálható.
Megjegyzem, hogy a toldaléknak – kemény mássalhangzó után, az egyes
szám 3. személyű birtokos személyragok után – van palatalizálatlan
-ti, -di
változata is (MK 2000: 59, 62). (L. lejjebb!)
A fenti, grammatikai eseteken kívül további szintetikus alakok nem haszná-
latosak a moksában.
4. Helyhatározói és egyéb függő esetek
A függő esetek nagy része – az erzával ellentétben – csak analitikusan fe-
jezhető ki. A konstrukció a határozott ragozás genitivusára épül, amelyhez egy
névutó (az
es-
improduktív névmástő ) megfelelő esetragos alakja járul. Meg-
jegyzendő, hogy a névmástőnek történetileg nincs köze a
śe
mutató névmás-
hoz, sem pedig az
visszahatónévmáshoz. A ritkább esetragoknak a moksá-
ban nem használatosak a határozott formájuk. Összefoglalva:
Determinatív
M
E
Helyhatározói esetek
Ablativus (honnan?)
-ť ezd
ä
-do/to/ďe/ťe-ńť
Illativus (hova?)
-ť es
(~ Dat-All)
-ńť ejs ~ -ńťeń
Inessivus (hol?)
-ť es
ä
-ńť ejse ~ -so/se-ńť
Elativus (honnan?)
-ť est
ä
(~ Abl)
-ńť ejste ~ -sto/ste-ńť
Prolativus (merre?)
-ť ezga
-ńť ezga ~ -va/ga/ka-ńť
Lativus (hova?)