Page 35 - FUD20

Basic HTML Version

T
ORNIO KERESZTNÉVADÁSI SZOKÁSAI A
19.
SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
35
Irodalom
Buzgó Anita 2013: Az idegen eredetű keresztnevek adaptációja a finnben.
Argumentum 9. Debrecen. 48–55.
Hederyd, Olof (toim.) 1993: Tornionlaakson historia II. 1600–luvulta vuo-
teen 1809. Gummerus, Jyväskylä.
Kiviniemi, Eero 1982: Rakkaan lapsen monet nimet. Suomalaisten etunimet
ja nimenvalinta. Weilin + Göös, Helsinki.
Kiviniemi, Eero 1993: Iita Linta Maria. Etunimiopas vuosituhannen vaihtee-
seen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 590. Helsinki.
Kiviniemi, Eero 2006: Suomalaisten etunimet. Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran Toimituksia 1103. Helsinki.
Lampinen, Arja 1995: Jyväskylän ristimänimenannon kehitys: dokumentoin-
tia ja teoriointia. In: CIFU-8/5: 253–256.
Saarelma, Minna 2008: Henkilönnimet. In: Ainiala, Terhi – Saarelma, Minna –
Sjöblom, Paula, Nimistöntutkimuksen perusteet. Tietolipas 221. Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
Teerijoki, Ilkka 2007: Tornion historia 2. 1809–1918. Gummerus, Jyväskylä.
Vahtola, Jouko 1997: The oldest Finnish personal names. In: Pitkänen, Ritva
Liisa – Mallat, Kaija (ed.), You name it. Perspectives on onomastic re-
search. Studia Fennica. Linguistica 7. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
Helsinki. 268–273.
Vilkuna, Kustaa 1944: Jalo lahja. Uudempien suomalaisten ristimänimien
historiaa. Virittäjä 48: 365–383
Vilkuna, Kustaa 1959: Oma nimi ja lapsen nimi. Otava, Helsinki.
Vilkuna, Kustaa 1980: Etunimet. Otava, Helsinki.
Vilkuna, Kustaa 1984: Suomalainen nimikirja. Otava, Helsinki.
http://verkkopalvelu.vrk.fi/Nimipalvelu/2013.11.25.