Page 346 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
346
Zsuzsanna Oinas: Finnish dictionary for the language learner
13 000 words and phrases arranged by topics
Finnlibri, Espoo 2007. 378 l.
ISBN 978-952-99553-1-2
Zsuzsanna Oinas (Zölley Zsuzsanna) grammatikai tárgyú munkái −
Guide to Finnish verbs,
2005 és
Guide to Finnish declension,
2008 − mellett,
2007-ben megjelent szótára a finn nyelvet gyakorlati szinten elsajátítani
vágyók szókincsének fejlesztését hivatott szolgálni. A szótár első és legszem-
betűnőbb pozitívuma, hogy a szavak jelentését angolul adja meg, ezzel is
biztosítva a nemzetközi szintű használhatóságot.
Témakörök.
A szótárban mintegy 13 ezer szó található, a következő na-
gyobb témakörök köré csoportosítva: az emberi test; egészség és betegség; a
család; társadalmi kapcsolatok; étel és ital; otthon; az oktatás; a munka; esz-
közök; számítógép és internet; sport; növények, állatok; a természet és a kör-
nyezet. Ezek a nagyobb témakörök a recenzens szubjektív csoportjai, valójá-
ban összesen 91 számozatlan témakört és azon belül is számtalan alcsoportot
különít el a szerző: például az
Asuminen ja koti
témakörön belül Oinas meg-
különbözteti a
Rakennukset ja asuinympäristö; Talo ja koti; Huonekalut ja
sisustus; Lastenhuone; Kypyhuone, sauna; Kotityö ja siivous; Keittiö, keitto-
ja keittiövälineet; Säilytysastiat
csoportokat. Természetesen egy nyelv szó-
kincsének témakörökbe rendezése meglehetősen szubjektív, így némely eset-
ben lehetne vitázni az egyes szavak besorolási helyével: például a G
yümöl
-
csök, bogyók
az
Étel, ital
kategóriába került, míg ezek mellett szerepelt egy
Növények, virágok, bokrok, fák
csoport is, amelybe fentebb említett csoport
ugyancsak joggal szerepelhetett volna.
Szerkezet.
A szócikkek felépítése valamelyest eltér a megszokott finn–
idegen nyelv szótárak felépítésétől. A szerző nem elégedett meg puszta „szó-
jegyzék” írásával, hanem érdemben kívánta segíteni a szótárhasználót azáltal,
hogy a címszó után, szögletes zárójelben az adott szó fontosabb ragozott
alakjait is bemutatja: a névszók esetén egyes genitivus, egyes partitivus és
többes partitivusi alak szerepel, majd ezt követi a jelentés, pl.
poika
[pojan,
poikaa, poikia] ’boy’. A szerző a bevezetésben (7) utal arra, hogy a többes
partitivus nincs megadva azoknál a szavaknál, melyek nem állnak többes
számban vagy ha a többes forma irreleváns. Külön utal a csak többes szám-
ban előforduló szavakra, melyek esetében az alapalak is többes nominativus-
ban áll, így értelemszerűen csak a többes genitivus és többes partitivusi ala-
kok megadására van szükség:
sakset
[saksien, saksia] ’scissors’. Igék esetén