Page 347 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
347
az infinitivusi alapalak
(tehdä)
mellett az E/1 jelen idejű
(teen),
E/3 múlt ide-
(teki)
és a befejezett melléknévi igenévi
(tehnyt)
formákat veszi fel.
A szó ragozott alakjait követően a szerző megjelöli a kötelező vonzato-
kat:
sitoutua
[sitoudun, sitoutui, sitoutunut] jhk ’commit oneself (to)’; illetve
amennyiben szükséges, az igék tranzitivitását is:
herättää
[herätän, herätti,
herättänyt] tr. ’wake up’.
A kövérrel szedett címszó alatt az adott szónak gyakori vagy már meg-
szilárdult szókapcsolatokban való használatára is találunk példát: az
ikävä
’boring, dull’ mellett szerepel az
ikävä päivä
’a boring day’ és a
jklla on
ikävä | Minulla on niin ikävää
’feel bored | I feel so bored’
szerkezet is.
Kissé zavaró, hogy bizonyos esetekben (elsősorban összetett szavak ese-
tén) a szerző szögletes zárójelben utal arra, hogy adott szó ragozása mely
másik szócikk alatt érhető el:
manteli
|
puu
[puu]. Habár a szerző célja ért-
hető, véleményem szerint talán még egyértelműbb lett volna a [
see
puu]
forma használata.
Szókincs.
A szótár két legfontosabb érdeme: a modernség és a részletes-
ség. Mindkettő tetten érhető az olyan, a szókincs speciális részét képező té-
makörökben, mint például az
informatika
vagy a
politika
. Előbbi 314 (pl.
pi
-
xel, memória kártya, jelszó, tabulátor, letöltés, szmájli
stb.), utóbbi 142 (
kor-
mányoz, koalíció, szólásszabadság, szavazat, közalkalmazott
stb.) szócikket
tartalmaz. Persze lehetne vizsgálgatni, hogy mely szavak maradtak ki a szó-
tárból, de ezt − lévén szó egy speciális szótárról − teljességgel szükségtelen-
nek érzem, mert e hiány a munka értékéből amúgy sem venne el.
Összességében tehát elmondható, hogy a szótár minden finnül tanuló
számára kiváló segédeszköz, de különösen ajánlott a finn nyelvvizsgára,
érettségire készülő diákok, hallgatók számára, hiszen az itt bemutatott téma-
körök tökéletesen lefedik a fent említett vizsgák − Magyarországon is ér-
vényben lévő − szóbeli témaköreinek szókincsanyagát.
K
ELEMEN
I
VETT