Page 84 - FUD20

Basic HTML Version

T
UOMAS
H
UUMO
– P
IIA
P
EIPONEN
84
kuusi kertaa frekventimpi kuin
vierellä
-muoto. Lateraalisella akselilla sijait-
semisen ilmauksista muoto
vieressä
on siten frekventimpi ja samalla semant-
tisesti tunnusmerkittömämpi kuin muoto
vierellä
, jonka käyttö keskittyy tiet-
tyjen dynaamisten merkitysten ilmaisemiseen. Näitä dynaamisia merkityksiä
ovat muuttujan ja kiintopisteen rinnakkainen eteneminen samaa väylää pitkin
sekä tämän metaforisiksi laajentumiksi nähtävissä olevat tapaukset, joissa lii-
ke voi olla potentiaalista (ihminen paikallaan pysyttelevän kulkuneuvon vie-
rellä) tai abstraktista (ihmiset pyrkimässä yhdessä tiettyyn päämäärään). Juu-
ri abstraktin liikkeen laajentumaksi voidaan helposti ymmärtää myös toiselle
ihmiselle henkisenä tukena olemista kuvaavat esimerkit, jotka niinikään kuu-
luvat
vierellä
-muodon tyypillisiin esiintymisympäristöihin.
Myös muoto
vieressä
voi – staattisen peruskäyttönsä ohella – esiintyä lii-
ketilanteita kuvaamassa. Muotojen työnjako ei siis ole ehdoton tai mekaani-
nen. Esimerkkiaineistomme perusteella näyttää kuitenkin siltä, että käytet-
täessä
vieressä
-muotoa liiketilanteiden kuvauksissa yleensä korostuu jokin ti-
lanteseen liittyvä muu piirre kuin itse rinnakkainen liike samaa väylää pitkin.
Tällainen muu piirre voi olla konkreettinen yhdysside muuttujan ja kiintopis-
teen välillä, jolloin muuttuja ei olekaan kiintopisteestä erillinen, siitä itsenäi-
sesti liikkuva olio. Aineiston liiketilanteita kuvaavissa
vieressä
-tapauksissa
on usein myös kyse liikkujien keskinäisestä vuorovaikutuksesta, esimerkiksi
toisen häiritsemisestä kesken urheilusuorituksen. Tällöin korosteista ei ole
rinnakkainen liike sinänsä vaan muuttujaa ja kiintopistettä yhdistävä side tai
vuorovaikutus, joka suuntautuu juuri lateraalisessti: kiintopisteenä toimiva
urheilija etenee väylää pitkin, mutta kokee häneen sivusuunnasta kohdistu-
van häiritsevän vaikutuksen.
Lähteet
Alhoniemi, Alho 1988: Postpositiorakenteiden synkroniaa ja diakroniaa. Sa-
nanjalka 30: 27–42.
Fauconnier, Gilles – Mark Turner 2002: The way we think. Conceptual
blending and the mind’s hidden complexities. Basic Books, New York.
Huumo, Tuomas 2013: Kaiken edellä on nainen – suomen kielen dynaamis-
ten akseligrammien järjestelmä ja sen käyttö paikan ja ajan ilmauksissa.
Sananjalka 55: 7–28.
Huumo, Tuomas – Ojutkangas, Krista 2006: Finnish spatial relations: local
cases and adpositions. In: Marja-Liisa Helasvuo – Lyle Campbell (toim.),