Page 82 - FUD20

Basic HTML Version

T
UOMAS
H
UUMO
– P
IIA
P
EIPONEN
82
21) Äiti kulkee [ponin]
vieressä
ja varmistaa, että Joonas pysyy satulassa.
(152107957).
Esimerkeissä huomiota kiinnittää se, että muuttuja ja kiintopiste ovat toi-
siinsa tavalla tai toisella kytkettyjä, eikä muuttujan liike siten ole kiintopis-
teestä täysin riippumatonta. Esimerkissä 19 kiintopisteenä on pitkänomainen
raide, joka itse ei liiku mutta jollainen on tyypillinen fiktiivisesti liikkuva
osallistuja ns. fiktiivisen liikkeen ilmauksissa (esim.
Nämä raiteet menevät
asemalta varikolle
). Tilanteen muuttuja, pomppiva pyöräpari, on kuitenkin
kiinni raidetta pitkin liikkuvassa junassa, eikä sen liike siten ole raiteeseen
nähden itsenäistä. Esimerkissä 20 muuttuja (Maroney) ja kiintopiste (vene)
ovat kyllä rinnakkaisessa liikkeessä, mutta uidessaan Maroney pysyy koko
ajan veneessä kiinni olevassa suojahäkissä, joten hänenkään liikkeensä ei ole ve-
neestä täysin riippumatonta. Lauseen 21 kuvaamassa tilanteessa äiti todennä-
köisesti pitelee kiinni ponista tai ratsastavasta lapsesta, jotta tämä ei putoaisi –
liikkuvat osapuolet ovat nytkin kontaktissa keskenään. Osallistujien välillä
vallitsee tällöin kontaktisuhde, ja on mahdollista, että tätä merkitystä sisäpai-
kallissijamuoto ilmaisee ulkopaikallissijamuotoa luontevammin.
Myös esimerkeissä 22–24 on kuvattavana liiketilanne, jossa molemmat
osallistujat liikkuvat.
22) ”Viimeisellä pikiksellä meillä oli liian kovat renkaat ja joku helikop-
teri lensi kymmenkunta kilometriä ihan
vieressä
häiritsemässä vaikka
yritimme hätistellä sitä pois.” (147778161).
23) ”Juoksin aivan Hajn
vieressä
ja näin mitä tapahtui. Järjestysmies otti
ja ohjasi hänet kylmän rauhallisesti uudestaan Näsijärven rantaan suun-
tautuvalle reitille”, kertoi kemiläisen
vieressä
puolimaratonin reittiä
juossut ruovesiläinen Esko Riponiemi. (145762513).
24) Steels heitti tuolloin kirikilpailussa
vieressä
viilettänyttä kanssakilpai-
lijaansa juomapullolla. (145086238).
Esimerkkilauseessa 22 on tyypillinen liikkuvan muuttujan (helikopteri) ja
liikkuvan kiintopisteen (ralliauto) sisältävä tapaus, jossa kuitenkin on käytet-
ty muotoa
vieressä
. Motivaationa saattaa olla se, että esimerkissä keskiössä
ei niinkään ole itse samansuuntainen liikkuminen kuin helikopterin häiritse-
vän läheinen ja mahdollisesti kilpailun tulokseen vaikuttanut sijainti suhtees-
sa ralliautoon. Voi ajatella, että tilanteessa korostuu kahden osallistujan lä-
heisyys ja sivusuunnassa etenevä vuorovaikutus, ei niinkään samansuuntai-
nen liike. Voi myös huomauttaa, että esimerkissä helikopterilla ja ralliautolla