Page 80 - FUD20

Basic HTML Version

T
UOMAS
H
UUMO
– P
IIA
P
EIPONEN
80
teinen ponnistelu tavoitteen saavuttamiseksi tai toisen henkisenä tukena toi-
miminen. Ihmiskiintopisteiden yhteydessä grammimuotojen työnjako heijas-
teleekin sitä, onko tilanteessa mukana tällainen yhteinen pyrkimys johonkin
tavoitteeseen vai ei. Jos yhteinen pyrkimys on mukana, muoto
vierellä
on ta-
vallisesti käytössä, kun taas staattisissa, puhtaasti sijaintia ilmaisevissa
lauseissa on käytössä yleensä muoto
vieressä
(esimerkki 5).
5) Aino kuunteli
vieressä
. (150450231)
Myös kuvateksteissä esiintyy
vieressä
-muodon rinnalla muotoa
vierellä
,
jolloin merkityksenä saattaa olla konkreettisen sijainnin lisäksi samanlainen
’henkisenä tukena toimiminen’ kuin tyypin d) ilmauksissa; ks. esimerkkejä
6–8. Samassa kontekstissa käytetään kuitenkin tyypillisesti myös
vieressä
-
muotoa (esimerkki 9).
6) Mandelan
vierellä
olivat tuore vaimo Graca Macel ja rouva Eeva Ahti-
saari. (150786173).
7)
Vierellä
on nuorikko Graca Machel, jolla on jo ennestään kokemusta
ensimmäisen naisen asemasta. (150743861).
8) Toiminnanjohtaja Maarit Tammisto seuraa etenemistä silmä tarkkana
vierellä.
(147525504).
9)
Vieressä
Pollardin vaimo Esther [140491231]).
Toisinaan
vieressä-
muodon käyttö kuvateksteissä kuitenkin poikkeaa
vierel-
lä-
muodon käytöstä. Tällöin verbinä on yleensä muu kuin
olla
(esimerkki 10).
10)
Vieressä
istuu poika Pekka. (140963620).
Ylipäätään
vieressä
-osumista merkittävä osa on konkreettisia paikansi-
jainnin kuvauksia, joissa muuttujana on eloton esine, joka sijaitsee jonkin ra-
kennuksen tai muuten suurikokoisen, paikallaan pysyvän tarkoitteen vieres-
sä; esimerkit 11 ja 12.
11) [---] kylpylähotellia, joka sekin sijaitsee kulttuurimaisemassa Kaarinan
keskiaikaisen kivikirkon
vieressä
(147548167),
12) Alin istuu vastaanottokeskuksen lämpimän uunin
vieressä
(141959736).
Liikettä sisältävissä tilanteissa käytössä on etupäässä muoto
vierellä
. Kon-
tekstina sanomalehtikielessä voi tällöin olla esimerkiksi urheilukilpailu, jossa
muuttuja ja kiintopiste etenevät rinnakkain.