Page 8 - FUD20

Basic HTML Version

B
ÁTORI
S. I
STVÁN
8
zése láthatóvá tette a konvertálás során elkövetett (és az egyéb) hibákat, más-
részt tudatosította a megjelenítő szoftver hiányát.
A 2000-es tartui Finnugor Kongresszus után meglazult a kooperáció Bu-
dapesttel, de nem szűnt meg. A budapesti kollégáknak az UEDb-ben találha-
tó hibák kijavítása tűnt a legsürgősebbnek, Bátorinak inkább a szoftver kifej-
lesztése. Bátori, aki ekkor már nyugdíjban volt, kapott DFG-támogatást az
UEDb további kiépítésére (DFG BA 332, Uralische Datenbank). Az állást
Tapani Salminen tanítványa, Jan Paakkanen kapta meg (2002–2004) és így
sikerült a hibajavítást (ami ellen nem lehetett érvelni) a szoftverfejlesztéssel
összhangba hozni. Fontos volt a sorozatosan visszatérő hibák lokalizálása,
mert a megjelenítő szoftverben egy „elcsúszott” vessző esetenként a szavak
százát torzította el. Ezeknek a hibáknak a lokalizálása és kijavítása eredmé-
nyesebb volt, mint a hibavadászat a szöveg felszínén.
A megjelenítő szoftver szükségességének tudatában voltunk kezdettől
fogva. Így például már Németh Krisztián (2002) előkészítette az egész eti-
mológiai anyagot felölelő fájl mellett az egyes címszavak egyedi tárolását.
Elkészültek az ún. másodlagos kereső listák (forráslisták, egyedi nyelvi és
nyelvjárási címszólisták), amelyek kompilálásában Paakkanenre hárult az a
hálátlan feladat, hogy kiderítse, mi lehet a szóadat hiányzó forrása, vagy hogy
például egy szelkup szó, amelynek a nyelvjárási hovatartozása hiányzik, me-
lyik nyelvjárásból származhat. Voltak külön kereső programok regular ex-
pression formátumban, de hiányzott az összefogó szoftver-keret. Ezt a kere-
tet sikerült Jérôme Dieboldnak a projektmunkára támaszkodva diplomamun-
kájában megtalálni és kitölteni (Diebold 2005).
A szoftver-keret neve Uralotéka (németül Uralothek). Ez felöleli:
– a megjelenítő rendszer generálását, amibe nemcsak az összefoglaló
UEDB.XML-fájl szócikkekre való tördelése tartozik bele, hanem továb-
bi egyedinyelvi keresőlisták előállítása is;
– az etimológiai anyag általános, tartalomjegyzékszerű áttekintését;
– az etimológiai anyag cikkenkénti megjelenítését;
– a különböző keresési módozatokat (nyelvpáronkénti, nyelvcsoporton-
kénti szembeállítást, hangkörnyezet szerinti keresést stb.);
– általános, etimológiailag releváns uralisztikai információkat (idézett iro-
dalom, nyelvjárási áttekintés, rövidítésjegyzék);
– a megjelenítés és a keresés navigációs rendszerét.
Összefoglalva: A tulajdonképpeni adatbank, az UEDB.XML mellett van
egy programcsomag, amely aktiválja az adatbankot. Az adatbank neve
UEDb. A programcsomag neve Uralotéka. Mivel a programcsomag tartalmi-