Page 79 - FUD20

Basic HTML Version

M
IKÄ EROTTAA MUOTOJA
VIERESSÄ
JA
VIERELLÄ
?
79
rellä
-muodon esiintymät näyttivät ryhmittyvän. Tutkimusaineistosta otettu-
jen esimerkkien perässä on sulkeisiin merkitty numerosarja, joka kertoo yk-
sittäisen osuman sijainnin Kielipankin korpuksessa.
Yleisenä huomiona on, että muodon
vierellä
esiintymät keskittyvät vah-
vasti tiettyjen merkitysten ilmaisemiseen, kun taas muodon
vieressä
pääteh-
tävänä on konkreettisen tai abstraktisen sijaitsemisen ilmaiseminen.
Vierellä
-
muodon keskeisiä merkityksiä ovat a) liiketilanteet, joissa joko pelkkä muut-
tuja liikkuu tai kiintopiste ja muuttuja liikkuvat rinnatusten (esim. 1); b) ih-
misten poseeraaminen (lehtikuvissa) esimerkiksi kulkuneuvon, teoksen tms.
vierellä
(esim. 2), c) pelaamista ilmaisevat tapaukset (esim. 3) sekä d) toisen
ihmisen henkisenä tukena toimimisen ilmaukset (esim. 4).
1) Huollon pojat elävät tilanteissa mukana ja juoksevat [hiihtäjä Kaisa
Variksen]
vierellä
kannustamassa. [138519567].
2) [---] hymyili hän uuden Peugeot-pyöränsä
vierellä
Finnjetin jonon en-
simmäisenä [146275104].
3) Selänteen
vierellä
vipeltävä pistepörssin nelonen Paul Kariya [---]
[151456671].
4) Hän on valvonut miehensä siskon kanssa yötä päivää kolme viikkoa
sitten syntyneen vauvan
vierellä
(150889529).
On helppo huomata, että näihin
viere
-muodon keskeisiin käyttötyyppeihin
sisältyy monenlaista dynaamisuutta. Varsinaisen liikkeen ilmausten (1) lisäk-
si myös b)-tyypin lauseissa (2) esiintyy kiintopisteenä usein kulkuneuvo, jo-
ka on potentiaalisesti liikkuva tarkoite. Potentiaalisen liikkeen lisäksi tämän
tyypin tapauksissa elollisen osallistujan, esimerkiksi taideteoksensa
vierellä
poseeraavan taiteilijan, on nimenomaan tarkoitus – idiomilla ilmaisten –
tuo
-
da itseään esille
lehden lukijoille. Ilmaistuun lateraaliseen suhteeseen siis
liittyy muutakin kuin pelkkää sijaitsemista. Tyypin c) lauseissa taas on kyse
pelaamisesta, johon samoin liittyy usein sekä konkreettista liikettä että myös
abstraktimpi kilvoittelu (kuten ilmeisesti esimerkissä 3) tai – saman jouk-
kueen pelaajilla – yhteisen päämäärän saavuttamisen tavoite, jota kohti suun-
tautuva ponnistelu voidaan ymmärtää metaforisena liikkeenä. Kategoriaan
luokittuu myös tapauksia, joissa rallikuljettajan
vierellä
on kartanlukija ―
kilpailevathan hekin samassa joukkueessa samaan päämäärään pääsemiseksi,
ja liikkuvat autossa ikään kuin rinnatusten, vaikka auton sisäpuolen konteks-
tissa heidän sijaintisuhteensa on staattinen. Tyypissä d) taas on usein kyse
fyysisessä mielessä staattisista tilanteista, joihin kuitenkin sisältyy samankal-
taista abstraktia dynamiikkaa kuin eräisiin tyypin c) tapauksiin, nimittäin yh-