Page 77 - FUD20

Basic HTML Version

M
IKÄ EROTTAA MUOTOJA
VIERESSÄ
JA
VIERELLÄ
?
77
sillä se toimii paitsi yhtenä akseliston suunnista myös liikkeen projisoituna
väylänä. Lisäksi se määräytyy helposti liikkeen suunnasta käsin siten, että
liikkuvan kiintopiste-entiteetin etupuoleksi esitetään se puoli, jonka suuntai-
sesti liike etenee. Näin voi olla silloinkin, kun kyseessä ei ole kiintopiste-en-
titeetin oma luontainen etupuoli: hevonen voi esimerkiksi peruuttaa työntäen
samalla
edellään
rattaita.
Lateraalista sijaintia ilmaisevan
viere
-grammin osalta oppositio näyttäisi
myös toimivan ainakin osittain:
viere
-grammilla on sekä sisä- että ulkopai-
kallissijamuodot, ja toisinaan näiden oppositio tuntuu liittyvän staattisuuden
ja dynaamisuuden vastakohtaisuuteen periaatteessa samalla tapaa kuin
ete
-
grammilla, esim.
Lapset säntäilevät soittokunnan vieressä
[soittokunta pysyy
paikallaan] vs.
Lapset säntäilevät soittokunnan vierellä
[soittokunta marssii
esim. kulkueessa]. Lateraalista sijaintia ilmaisevien muotojen
vieressä
ja
vie
-
rellä
merkitysoppositio ei kuitenkaan ole niin selkeä kuin frontaaligrammeja
edessä
ja
edellä
toisistaan erottava. Intuitiivisesti on kyllä mahdollista konst-
ruoida minimipareja, joissa
viere
-vartalon sisäpaikallissijamuoto tuntuu imp-
likoivan kiintopisteen staattisuutta ja ulkopaikallissijamuoto liikettä (esim.
Lokit lentelevät laivan vieressä
/
vierellä
;
Soittokunnan vieressä
/
vierellä
säntäili lapsia
), mutta aivan luontevaa on myös
vierellä
-muodon käyttö
staattisten kiintopisteiden yhteydessä, esim.
Tien vierellä kasvaa horsmaa
;
Presidentin puoliso seisoi tämän vierellä juhlapuheen aikana
;
Lähiomaiset
valvoivat koko yön kuolevan vierellä
. Tällaisissakin esimerkeissä ulkosija-
muodon merkitykseen tuntuu joskus liittyvän jonkinlainen suuntaisuuden tai
dynaamisuuden implikaatio. Ensimmäisessä esimerkissä kiintopisteeksi valit-
tu tie on pitkänomainen olio, joka on tyypillinen ns. fiktiivisen liikkeen il-
mauksissa suuntaisesti tarkasteltava osallistuja
(Tie menee Turusta Helsin-
kiin).
Toisessa esimerkissä
vierellä
seisominen taas saattaa synnyttää vaiku-
telman, jossa korostuu presidentin ja tämän puolison yhtenäisyys esimerkiksi
tilanteessa, jossa he tukevat toisiaan (vrt.
vieressä
, joka olisi puhtaammin
spatiaalinen), ja samanlainen henkisenä tukena ja läheisyydessä olemisen
merkitys esiintyy myös viimeisessä esimerkissä. Muoto
vierellä
on ainakin
kuvaannollisissa käytöissään merkitykseltään lähellä muotoa
rinnalla
(tästä
ks. erityisesti Ojutkangas 2001: 220–224), joka myös soveltuu ilmaisemaan
dynaamista akselisuhdetta, esimerkiksi
Kävelin hänen rinnallaan
, tai senta-
paisia metaforia kuin
Presidentin puoliso pysyi hänen rinnallaan läpi kriisin
.
Lateraalisen akselin osalta tällainen oppositio koskee ainoastaan sijainti-
puolen (oikea vs. vasen) kannalta neutraaleja
rinnalla
- ja
vierellä
-muotoja
(jälkimmäisen vastaparina on staattinen
vieressä
), kun taas lateraalisia suun-
tia erottelevia termejä
oikealla
ja
vasemmalla
voidaan käyttää sekä staattista