Page 71 - FUD20

Basic HTML Version

V
ER
71
Mann, Stuart E. 1984–1987: An Indo-European Comparative Dictionary.
Helmut Buske Verlag, Hamburg.
Mikola Tibor 1976: Hangtan és jelentéstan az etimológiában. Nyelvtudo-
mányi Értekezések 89: 209–212.
MNL 4 = Ortutay Gyula (szerk.), Magyar néprajzi lexikon. Negyedik kötet.
N–Szé. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.
Munkácsi Bernát 1906:
kötél-verő
. Keleti Szemle 7: 371–372.
MUSz = Budenz József, A Comparative Dictionary of the Finno-Ugric Ele-
ments in the Hungarian Vocabulary. – Magyar–ugor összehasonlító szó-
tár. (Uralic and Altaic Series 78.) Magyar Tudományos Akadémia / Indiana
University – Mouton & Co., Budapest / Bloomington – The Hague, 1873–
1881/1966.
K. Palló Margit 1972: A
ver
1
és a
ver
2
. Magyar Nyelv 68: 294–299.
Partridge, Eric 1978: Origins. A Short Etymological Dictionary of Modern
English. Book Club Associates, London.
Pokorny, Julius 1959: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. I.
Band. Francke Verlag, Bern – München.
Róna-Tas, András – Berta, Árpád 2011: West Old Turkic. Turkic Loanwords
in Hungarian. Part 2: »L–Z«. Conclusions, Apparatus. Turcologica 84.
Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.
Setälä, E. N. 1894: V. Thomsen, Beröringer mellem finske og de baltiske
Sprog. Archiv für slavische Philologie 16: 269–281.
Setälä, E. N. 1900: I. N. Smirnows Untersuchungen über die Ostseefinnen.
Ein Gutachten, an die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Peters-
burg abgegeben. JSFOu 17/4: 1–52.
SSA 3 = Ulla-Maija Kulonen (toim.), Suomen sanojen alkuperä 3. R–Ö.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura – Kotimaisten kielten tutkimuskeskus,
Helsinki, 2000.
Szinnyei József 2003: Magyar tájszótár. Gombocz Zoltán: Pótlékok a Ma-
gyar tájszótárhoz. Nap Kiadó, Budapest.
Szolovar 2005: В. Н. Соловар, Лексикографическое описание хантый-
ского глагола
верты
’делать’ с опорой на его синтаксические и мор-
фологические свойства (на материале казымского диалекта). In: М.
И. Черемисина (oтв. ред.), Языки коренных народов Сибири. Выпуск
16. Сборник научных трудов. Российская академия наук. Сибирское
отделение. Институт филологии, Новосибирск. 28–33.
TESz = Benkő Loránd (szerk.), A magyar nyelv történeti-etimológiai szótá-
ra. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967–1976.