Page 67 - FUD20

Basic HTML Version

V
ER
67
Ko Kaz O
wer
’Arbeit, Tätigkeit’ ~ vog.
*w
Á
r-
> TJČ
w
Á
r
-, KU
w
ð
r
-, P So
wār
- ’arbeiten, machen’ (DEWOS 1614–1616, Kannisto 1919: 2, 131; még
vö. Honti 1982: 196, 1999: 18, 58), amelyek ugor alapnyelvi előzménye
*wär
"
-
’machen’ lehetett (Csepregi Márta kolléganőm szíves szóbeli közlé-
séből tudom, hogy valamikor Lükő Gábor szóban közölte a magyar
ver
igé-
nek az itt idézett obi-ugor igékkel való összetartozásának lehetőségét, de
Csepreginek arról nincs tudomása, hogy ezt írásban is közzétette volna). A
három ugor szó hangtanilag kifogástalanul illik egymáshoz, legfeljebb jelen-
téstani szempontból lehetnének aggályok: a ma.
ver
elsődleges jelentése
ugyanis ’schlagen’, míg a vog.
w
Á
r
-,
wār
- stb. és az osztj.
wer-
stb. igéé ’ar-
beiten, machen’. Ennek kapcsán jutottak eszembe
Valentin Kiparsky szavai:
„ich bleibe dabei, daß bei scheinbar unüberbrückbaren semantischen Klüften
zunächst einmal versucht werden soll, Brücken zu schlagen” (Kiparsky
1966: 75, idézi Mikola 1976: 210); ehhez hozzáteszem, hogy a „Wörter und
Sachen” szellemében vizsgálva a magyar és az obi-ugor szavak jelentéstani
viszonyát, nem is tűnik áthidalhatatlannak a szakadék. Az általánosabb ’ar-
beiten, machen’ jelentés nyilván az eredetibb, általánosabb jelentésű, amely
megőrződött az obi-ugorban, ezért inkább a másodlagosnak látszó ma.
’schlagen’ szorul magyarázatra.
A ma.
ver
az általánosabb ’schlagen’ fogalmán kívül munkavégzés szak-
nyelvi megjelölésére szolgál: (1)
kötélverő
’kötélkészítő’, (2) R
verő
,
vasverő
’kovács’ (ehhez vö. pl. Györffy 1977: 441). A kovács hasonló módon végzi
munkáját, ti. üti, veri, csapkodja a vasat kalapácsával, ennek következtében
bizonyulhatott alkalmasnak
ver
igénk e tevékenység megjelelölésére, vala-
mint a kovácsnak és a kalapácsnak a megnevezése ezen ige
verő
melléknévi
igenévi származékával. A kovács régi megjelöléseit aztán felváltotta a szláv
eredetű
kovács
(Kniezsa 1974: 285).
A
ver
ugor alapnyelvi jelentése is ’csinál; machen’ lehetett. Talán ezzel ma-
gyarázható, hogy a (UEW 1: 519) FU
*teke-
’tun, machen’ (> fi.
teke-
, ma.
të-
,
tëv-
’ua.’) az obi-ugorban nem maradt meg, mert az (óiráni
*varz-
/?
*värz-
’wirken, tun’ [FUV 139–140, Korenchy 1972: 80–81] >) Ug *
wär
"
-
’ma-
chen’ > OUg *
wär
"
-
/*
wer
"
-
’machen’ (vö. Honti 1982: 196) kiszorította. Az
elő- vagy az ősmagyarban a *
wär
"
-
ige ’machen
J
verfertigen’ jelentésválto-
záson mehetett át, amely ’Seil drehen, Tau schlagen; Brücke bauen, schla-
gen; mit Eisen beschlagen, Eisen schlagen (= schmieden)’ jelentésű szakszó-
vá válván általános ’schlagen’ jelentést is felvett, amiben befolyásolhatta a
régi magyar nyelvvel érintkezésben állott törökségi nyelv; ehhez vö. „VER
2
[ver] ’to beat’… |
ver-
← WOT [= West Old Turkic]
*ver-
<
*ür-
| EOT [=
East Old Turkic]
ur-
’to strike’. The verb
ur-
is present in all sources with