Page 49 - FUD20

Basic HTML Version

D
EBRECENI
E
GYETEM
F
INNUGOR
N
YELVTUDOMÁNYI
T
ANSZÉK
F
OLIA
U
RALICA
D
EBRECENIENSIA
20.
D
EBRECEN
, 2013
49
A manysi irodalmi nyelv átírásának kérdései
1
E
NDRESZ
Brigitta
Munkám témája a manysi átírás vizsgálata, ezen belül is a szoszvai nyelv-
járással foglalkozom. Korábban a manysik is latin betűs ábécét használtak,
később azonban változtatniuk kellett: 1937-től kötelezővé tették a cirill ábécé
használatát a Szovjetunió minden kisebbsége számára. Ebben a tanulmány-
ban igyekszem végigkövetni, ki, milyen átírási rendszert alkalmazott, s ho-
gyan változott a gyakorlat az idő múlásával. Elsősorban a magánhangzók je-
lölésére koncentrálok, mivel ez a rész problematikusabb, mint a mássalhang-
zók jelölése. Sokszor bonyolult jelölésekkel találkozhatunk, ezért talán érde-
mes átgondolni, nem lehetne-e egyszerűsíteni ezt a rendszert.
A tanulmány elején a tudós kutatók írásmódjával foglalkozom, majd az
irodalmi nyelvvel. Ezen belül előre veszem a latin betűs forrásokat, majd a
cirill betűseket. A cirill források között előre kerülnek azok, amelyek még
nem jelölik a magánhangzók hosszúságát, majd ezt követik azok a művek,
amelyekben már igen. Végül tapasztalataimat összevetem Márk evangéliu-
mának V. Sz. Ivanova által készített fordításával, majd levonom saját követ-
keztetéseimet és javaslataimat.
1. A kezdetek: a tudós kutatók írásmódjáról
A jelenlegi vogul (manysi) irodalmi nyelv az északi nyelvjárásokon ala-
pul. Ezeket a dialektusokat beszélik a legtöbben (mintegy 3000 ember), a
Szoszva és a Szigva folyók mentén, egészen az Ob-vidékig. A 19. században
és a századfordulón magyar (Reguly Antal, Munkácsi Bernát) és finn (Artturi
Kannisto) kutatók gyűjtöttek értékes folklóranyagot az északi vogulok köré-
1
A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú
Nemzeti Kiválóság
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidol-
gozása és működtetése konvergencia program
című kiemelt program keretében zajlott.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozá-
sával valósul meg.