Page 47 - FUD20

Basic HTML Version

A
FINN HELYESÍRÁS FEJLŐDÉSE A
XVI–XVII.
SZÁZADBAN
47
Az 1642-es Bibliában és az utána keletkezett szövegekben jól megfigyel-
hetők a következetességre való törekvés nyomai. Nem található annyi kü-
lönbség ezen szövegek között, mint a korábban keletkezettek között.
A dentális zöngés spiránst már
d
-vel jelölik, ahogy a
meidän
esetében lát-
juk, a [v]-t következetesen mindegyik szövegben
w
-vel írják
(waldacunda,
woima, waldacundas, taiwais, jocapäiwäinen, welcam, welgollistem).
A
k
hang jelölése az agricolai hagyományok szerint legtöbb esetben még úgy ala-
kul, hogy a magas magánhangzó előtt
k
, a mély után
c
áll, a gemináltat pedig
ch
-val írták, de bizonyos helyeken eltérés is akad
(ijancaikisehen).
Egyedül
Gezeliusnál fordul még elő
q
és illativusi
h,
ez a korai forrásműhöz való
visszanyúlás miatt lehetséges. A zöngés palatális spiránst már az 1695-ös
szövegben
w
-vel jelölték
(welwollistem)
(Rapola 1966: 74-75)
,
ami arra utal,
hogy kiejtésben eltűnt, és már az írásban is kiveszőben volt. A magánhangzó-
hosszúság jelölésének következetlenségére is találunk példát:
kiusauxeen –
kiusauxen
.
Írásomban a finn helyesírás egységességéhez vezető út első szakaszát
igyekeztem bemutatni. Már ebből a rövid tanulmányból is jól láthatók azok a
törekvések, melyek végigkísérték a folyamatot, viszont az is kitűnik, hogy
bizonyos lejegyzési szokásokhoz egészen sokáig ragaszkodtak. Mindenesetre
a látottak alapján érthető, hogy Agricolának mivel kellett szembenézni akkor,
amikor munkái kiadására adta a fejét, illetve világossá válik az is, a helyes-
írás szempontjából miért nevezzük mérföldkőnek az 1642-es Bibliát.
Irodalom
Agricola, Mikael 2007: Abckiria. Kriittinen editio. Toim. Kaisa Häkkinen.
SKS, Helsinki.
Finno, Jaakko 1988: Virsikirja. Näköispainos. Toim. Pentti Lempiäinen.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 463. SKS, Helsinki.
Häkkinen, Kaisa 1994: Agricolasta nykykieleen. WSOY, Helsinki.
Ikola, Osmo 1984: Suomen kielen historia. In: Heikki Paunonen – Päivi Rin-
tala (toim.), Nykysuomen rakenne ja kehitys 2. SKS, Helsinki. 111–138.
Ikola, Osmo 1990: Kielen elämää ja käyttöä. WSOY, Helsinki.
Koivusalo, Esko 1997: Kielen aika. Kotimaisten kielen tutkimuskeskuksen
Julkaisuja 92. Kielenkäytön oppaita 2. Edita, Helsinki.
Lehikoinen, Laila – Kiuru Silva 2009: Kirjasuomen kehitys. Helsingin yli-
opiston suomen kielen laitos, Helsinki.