Page 44 - FUD20

Basic HTML Version

B
ŰDI
R
EGINA
44
környéki a leghosszabban). A palatális zöngés spiráns leginkább a két
u
kö-
zötti helyzetben őrződött meg az írott finn nyelvben, egészen az 1800-as éve-
kig (
lugun, sugun
), de az uralkodó írásmód már ekkor is a
suwun
és
luwun
volt (Häkkinen 1994: 166–167; Rapola 1966: 77).
3. A helyesírás fejlődése a Miatyánk-fordítások tükrében
A Miatyánk négy korai fordításában jól látszanak a helyesírás fejlődésére
jellemző tétova útkeresések. A szövegekben kövérrel szedtem az agricolai
helyesírásra jellemző jegyeket, illetve Finno és Sorolainen ettől eltérő lejegy-
zési módjait.
Miatyánk Agricola
Abckiria
című művéből (1543)
IS
e
meinen /
i
o
c
a olet tai
u
asa. Pyhetty olk
o
n sinun ni
mm
es. L
e
hestulk
o
n
sinun
w
a
ld
a
c
u
nn
as. Ol
co
n sinun ta
ct
os n
ij
n maasa
q
uin on tai
u
assa. Anna
mie
l
e t
e
n
e
p
e
i
u
en / meid
e
n
i
o
c
ap
e
i
u
enen leip
e
n. Ja anna meid
e
n sy
nd
inne
a
nd
e
x
i / ninnin
q
uin me meid
e
n we
lg
olisten anna
me
. Ja
e
l
e
i
o
dh
atta meit
e
kiusau
x
en. Mutta p
ä
st
e
meit
e
pahasta. Sill
e
ette sinun on wa
ld
acu
nd
a/
i
a
w
oima /
i
a
c
unnia i
ja
n
c
aikisesta i
ja
n
c
aikisehen
Amen. (Agricola 2007:
11–12.)
Miatyánk Agricola
Se Wsi Testamentti
fordításának (1548) Máté evangé-
liumából (6: 9-13)
Ise meiden ioca olet Taiuais. Pyhetty ol
c
on sinun ni
m
es. Lehestulkon
sinun waldaku
nd
as. Olcon sinun tactos n
i
n maasa, quin on Taiuais. Anna
meille tenepeiuenä meiden iocapeiuenen leipen. Ja anna meille sy
nn
ime
andexi ninquin me annam
a
meiden wel
gh
olisten. Ja ele iohda
t
a meite
kiusauxen. Mutta päste meite pahasta. Sille ette sinun
omb
i waldakunda,
ia wo
ij
ma, ia cunnia ijancaikisu
dh
es. Amen (Rapola 1968: 12.)
Miatyánk Jaakko Finno zsoltárkönyvéből (1583)
Isä mei
dhä
n ylhäl taiuas / An aina nimes pyhittä / L
ä
hestykön waldacundas /
Sun tactos olcon nijn maasa / Quin se tapa
ct
upi taiuasa / An meil
iocap
ä
iu
ä
inen leip
ä
/ Meidhän ricoxem ia wian/ An andexi Herra pian /
Ninquin me tadhom mielestäm
V
nhotta meidhän wihamiestäm
Ä
l
ä
meit
io
dh
at kiusauxen / Cai
ck
est pahast ia hädhästä. (Finno 1988: 239–240.)
Miatyánk Eerik Sorolainen 1614-es katekizmusából
Is
ä
mei
d
en
j
oca olet tai
w
as / Pyhitetty ol
c
on sinun Nimes / L
ä
hestul
c
on
sinun waldacu
nd
as / Olcon sinun ta
ht
os nijn maasa
c
uin on taivas