Page 395 - FUD20

Basic HTML Version

I
N MEMORIAM
395
Manszijszkban még egyszer viszontláttam, emlékezett a csaknem húsz évvel
korábbi talákozásunkra, és nagy örömmel köszöntött.) Igen neves személyek
vettek részt a „napkeleti” tanulmányúton. Joki professzoron kívül ott volt Mik-
ko Korhonen (aki lapp adatközlő híján beült a vogul foglalkozásokra), Kaisa
Häkkinen (finnugor nyelvész, aki ennek hatására akkoriban kezdte szakdolgo-
zatát vogulból), Reino Peltola (a finn etimológiai szótár szerkesztője), Pekka
Sammallahti (lappológus és szamojedológus), Juha Janhunen (szamojedoló-
gus polihisztor), Leif Rantala (a lapp nyelv és kultúra kutatója), Ildikó Lehti-
nen (néprajzos). A résztvevőkhöz nem kell kommentárt fűzni, hiszen nagy ré-
szükből később egyetemi tanár lett. Joki professzor jó szemmel válogatta meg
legendás expedíciójának résztvevőit... Főnököm családjával is sikerült meg-
barátkoznunk. Felesége, Eva és lánya Päivi be-bejártak az intézetbe.
Megemlékezésemet azzal zárom, hogy a 60-as évek szigorúbb társadalmi
hierarchiája ellenére bensőséges kapcsolatot sikerült kialakítanunk a finnug-
risztika legtöbb nagy, klasszikus személyiségével. Közéjük tartozik Aulis J.
Joki, akire ennyi év távlatából is szeretettel gondolunk.
K
ERESZTES
L
ÁSZLÓ
Nyirkos István
(1933–2013)
2013. május másodikán, életének 80. évében elhunyt Nyirkos István, a
Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének professzor emeri-
tusa, a Finnugor Nyelvtudományi Tanszék korábbi vezetője. Nyirkos tanár úr
életpályájának teljes ívét 70. születésnapja alkalmából rajzolta meg a Magyar
Nyelvészeti Tanszék jelenlegi vezetője, Hoffmann István (MNyj. 41 [2003]:
9–18), ehelyütt – élete főbb állomásainak megemlítése mellett – elsősorban
fennisztikai, finnugrisztikai munkásságát tekintjük át.
Álljanak itt előbb pályafutásának adatai! Nyirkos István 1955-tól tanárse-
gédként, 1962-től adjuntusként, 1977-től docensként dolgozott a magyar nyel-
vészeti tanszéken. Finnországi kultúrdiplomáciai kiküldetéséből, a helsinki
Magyar Kulturális és Tudományos Központ igazgatói tisztéből hazatérve
1993-ban a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán töltött két
évet főiskolai tanárként, majd 1995-től – immár professzorként – egyetemünk
Finnugor Tanszékének lett a vezetője. 1998-tól a Magyar Nyelvészeti Tanszék
tanáraként végezte munkáját, majd nyugdíjba vonulása után – esetében ezt a
frázist távolról sem kell szó szerint érteni – haláláig emeritus professzorként