Page 393 - FUD20

Basic HTML Version

I
N MEMORIAM
393
Aulis J. Joki
(1913–1989)
Aulis Johannes Jokit, a Helsinki Egyetem professzorát, a finnországi finn-
ugrisztika jeles képviselőjét minden finnugrista ismerte és tisztelte. Ő is a
klasszikus nyelvtörténeti irányzat képviselője volt, a „Wörter und Sachen”
módszer jeles finnországi művelője. Fő területe a déli szamojéd nyelvek és
kulturális kérdések kutatása, az etimológia és az ehhez fűződő hagyományos
hangtörténeti vizsgálatok voltak. Külön érdemeket szerzett a finnugor és indo-
európai nyelvi kapcsolatok kutatásában. 1965-től 1977-ig tevékenykedett pro-
fesszorként a Helsinki Egyetemen.
Tudományos pályáját hagyatékkiadással kezdte:
Kai Donners Kamassi-
sches Wörterbuch nebst Sprachproben und Hauptzügen der Grammatik
(LSFOu VIII. Helsinki 1944). Doktori disszertációját is az ezzel kapcsolatos
nyelvi kontaktusok kérdéséről készítette:
Die Lehnwörter des Sajansamojedi-
schen
(MSFOu 103. Helsinki 1952). Maradandó érdemeket szerzett Kai Don
-
ner szöveg- és szógyűjtéseinek közzétételében:
Ketien. Materialen aus dem
Ketischen oder Jenisei-ostjaken. Aufgezeichnet von Kai Donner
(MSFOu
108. Helsinki 1955). Kiadta Donner kis jurák, jeniszeji és tavgi szamojéd szó
-
jegyzékeit is. Nagy hatással volt rá, amikor az 1970-es tallinni finnugor kong-
resszuson alkalma nyílt megismerkedni Klavgyija Plotnyikovával, az utolsó
kamassz szamojéd anyanyelvi beszélővel. Ago Künnappal együtt tőle nyelvi
anyagot is feljegyzett, amely a helsinki hangarchívumban ma is megtalálható.
Tudós utazók úti beszámolóit, könyveit fordította finnre: Marco Polo utazá-
sait, Kai Donner szibériai és G. J. Ramstedt orientalista tudós távolkeleti uta-
zásait.
Kedvelt kutatási területe az etimológia volt. Több, hosszabb-rövidebb szó-
fejtést tett közzé
Kielihistoriallisia lisiä
címmel. Erkki Itkonen mellett 1958-
tól tevékeny részt vállalt a
Suomen kielen etymologinen sanakirja
II. kötetétől,
amelynek szerkesztési munkálatait a teljes szótársorozat megjelenéséig, 1978-
ig szorgalmasan végezte. Gyakorlati és elméleti tudását egy magyar kongresz-
szusi előadásban foglalta össze:
Az etimológiai kutatás mai helyzete
(MNy 66:
4–12).
Lexikográfiai munkásságát a
Nykysuomen sanakirja
[Finn értelmező szó-
tár] szócikkei, tudományos ismeretterjesztő képességét pedig az
Otavan Iso
Tietosanakirja
[Otava nagy lexikona] szócikkei fémjelzik.
Fontos, népszerű
könyve a világ nyelveiről írt tömör és lényeglátó munka:
Maailman kielet
(Tie-
tolipas 45. Helsinki 1966).