Page 390 - FUD20

Basic HTML Version

I
N MEMORIAM
390
szítette egymást. Tanítványai közül említendő Sebestyén Árpád, Nyirkos Ist-
ván és Jakab László. Örök rejtély marad: miért nem tegezett le soha bennün-
ket, az első finnugor szakos tanítványait. Horribile dictu: egyszer levélben ud-
variasan azt kérdezte tőlem, „mikor
tetszik
nyáron hazajönni?”
Olybá tűnik, hogy a jubiláns helyett inkább magamról szóltam. A tanár vi-
szont tanítványaiban él tovább, bennük ölt testet. A tanítványok munkája révén
a tanár is megismerszik. Az akadémikus professzor centenáriumán tanítványai
és munkatársai tisztelettel emlékezünk kedves alakjára, és szeretettel zárjuk
szívünkbe azt a képet, amely bennünk a tanórákon, az intézeti rendezvényeken
és a beszélgetések során kialakult róla.
Irodalom
Décsy Gyula 2009: Predesztinált, prediszponált – csak nem tudják. In: Kontra
Miklós és Bakró-Nagy Marianne (szerk.), Nyelvészetről – egyes szám első
személyben II. Szeged.
Keresztes László 1994: Zum 80. Geburtstag von Béla Kálmán. Folia Uralica
Debreceniensia 3: 149–150.
Kiss Antal 1993: Béla Kálmán Bibliographie 1934–1992. Eurolingua, Eur-
asian Linguistic Association, Bloomington, Indiana.
Sebestyén Árpád: Kálmán Béla hetvenéves. Magyar Nyelvjárások 25: 5–26.
K
ERESZTES
L
ÁSZLÓ
Erkki Itkonen
(1913–1992)
Erkki Itkonen akadémikust, a Helsinki Egyetem professzorát, a finnországi
finnugrisztika klasszikusát minden finnugrista ismerte, szerette és tisztelte. A
klasszikus nyelvtörténeti irányzat képviselője volt. Fő területe az etimológiai és
az ehhez fűződő hagyományos hangtörténeti kutatások voltak.
Tudományos pályáját etimológiai kutatásokkal kezdte (1933-ban). Célirá-
nyos tervezéssel fogott hozzá a finnugor vokalizmus kutatásához. Doktori
disszertációját 1939-ben védte meg:
Der ostlappische Vakalismus vom quali
-