Page 388 - FUD20

Basic HTML Version

I
N MEMORIAM
388
sokkal és a beszélt nyelvvel, a balti finn nyelvekkel, valamint a finn nyelv tör-
ténetével is.
Hazatérve magyarból már V. éves lettem, s mellé felvettem az akkor induló
finnugor C-szakot. Professzorom ekkor utazott egy évre Finnországba, így
most már további közvetlen szakmai segítség nélkül írtam meg diplomamun-
kámat.
Az államvizsgával és a diplomaszerzéssel egy időben nyílt lehetőség a deb-
receni tanszék bővítésére. Az állásra lett volna egy másik, a minisztérium által
támogatott – inkább önjelölt – „pályázó”. Professzor úr Finnországból hatá-
rozta el, hogy én legyek a tanszék gyakornoka. Júliusban jelentkeztem nála
munkára. Azt mondta, hogy menjek el szabadságra. 1964 őszétől már levele-
zőként folytattam/folytattuk finnugrisztikai tanulmányainkat. Ettől fogva már
csak arra kellett ügyelni, nehogy saját magamnak kelljen órákat tartanom. Két
féléven át hallgattunk finnugor összehasonlító hangtant Collinder (
Comparative
Grammar of the Uralic Languages.
Stockholm 1960) alapján. Hárman jártunk
az előadásra. Professzor úr – most már végleg elszakadva a Setälä-féle fok-
váltakozás-elmélettől – alaposan végigvette a hangmegfeleléseket.
Kálmán Béla voltaképpen jobban tudott észtül, ezt műfordításai is bizo-
nyítják. Észt nyelvet is tanított két féléven át Lavotha (
Észt nyelvkönyv.
Tan-
könyvkiadó, Bp. 1960) alapján. Ezt követte finnugrisztikából a II. szigorlat
(szakvizsga).
A III. évf. őszét „levezetésként” a finnugor alak- és mondattan zárta. Az
utóbbit Collinder fenti műve és Fokos-Fuchs (
Rolle der Syntax in der Frage
nach Sprachverwandschaft...
Wiesbaden 1962) munkája alapján adta le.
Minthogy kisdoktorimban a vogul mellé az osztják megfelelőket is fel kí-
vántam venni, tanított osztják nyelvet Steinitz kresztomátiájának (
Ostjakische
Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und Wörterverzeichnis.
Stock-
holm 1942) segítségével. Meg kell őszintén vallanom, hogy az osztják nem lett
maradandó emlék nekem, sem ennek, sem a professzor utóda óráinak alapján!
Az utolsó, államvizsga előtti tavaszi félév már a kisdoktori véglegesítése és
megvédése jegyében telt. Hajdanán is úgy járta, hogy sokan az abszolutórium
után előbb doktoráltak, és utána szereztek tanári diplomát. 1966-ban az állam-
vizsga (finnugor összehasonlító nyelvészet, a finnugor nyelvek és irodalmak)
már igazán a „vigalom” jegyében zajlott.
3.
Főnök és munkatárs
(1964–1984).
Kálmán professzor a diplomaszer-
zés után megszűnt tanárom lenni. Hivatalosan így volt, de munkatársként to-
vább is tanulhattam tőle. Fokozatosan rám bízta az összes finnugor tárgyat,
amelyet a későbbi magyar és finnugor szakosoknak kellett tanulni. Ez arra