Page 383 - FUD20

Basic HTML Version

I
N MEMORIAM
383
Kálmán Béla 1963: Chrestomathia Vogulica. Egyetemi Magyar Nyelvészeti
Füzetek. Tankönyvkiadó, Budapest.
Kálmán, Béla 1965: Vogul Chrestomathy. Uralic and Altaic Series 46. Indiana
University – Mouton & Co., Bloomington –The Hague.
Kálmán, Béla 1973a: Ein Beitrag zur Kongruenz im Wogulischen. Mémoires
de la Société Finno-ougrienne 150: 144–150.
Kálmán, Béla 1973b: Eine Kongruenz-Erscheinung im Wogulischen. Fin-
nisch-ugrische Forschungen 40: 66–73.
Kálmán, Béla 1973c: Aurélien Sauvageot, L’édification de la langue hong-
roise. Советское финно-угроведение 9: 311–314.
Kálmán, Béla 1973d: Aurélien Sauvageot, L’Édification de la langue Hong-
roise. Nyelvtudományi Közlemények 75: 468–474.
Kálmán Béla 1974: Értelmi és alaki egyeztetés. A Magyar Tudományos Aka-
démia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei 29: 33–54.
Kálmán, Béla 1975a: Die erste wogulische Grammatik einer Muttersprachle-
rin. Е. И. Ромбандеева, Мансисйкий (вогульский) язык. Finnisch-ugri-
sche Forschungen 41: 248–254.
Kálmán, Béla 1975b: Giuliano Pirotti, Grammatica Vogula. Études Finno-
Ougriennes 12: 314–318.
Kálmán Béla 1976a: Chrestomathia Vogulica. Második, átdolgozott kiadás.
Tankönyvkiadó, Budapest.
Kálmán, Béla 1976b: Wogulische Texte mit einem Glossar. Akadémiai Kiadó,
Budapest.
Kálmán Béla 1976c: A népetimológia. Nyelvtudományi Értekezések 89: 165–159.
Kálmán Béla 1976d: Honti László, System der paradigmatischen Suffixmor-
pheme des wogulischen Dialektes an der Tawda. Nyelvtudományi Közle-
mények 78: 179–180.
Kálmán, Béla 1980: Semantische und formale Kongruenz. Journal de la
Société Finno-ougrienne 76: 43–60.
Kálmán Béla 1981: A magyar nyelv európaisága. Magyar Nyelv 77: 129–136.
Kálmán Béla 1983: A szerves és szervetlen kapcsolat egyik kifejezése az ugor
nyelvekben. In: Bereczki Gábor – Domokos Péter (szerk.), Urálisztikai ta-
nulmányok (Hajdú Péter 60. születésnapja tiszteletére). ELTE, Buda-
pest.193–205.
Kálmán, Béla 1986: Über das obugrische Verb ’habeo’. Finnisch-Ugrische
Mitteilungen 10: 165–170.
Kálmán Béla 1989: Chrestomathia Vogulica. Harmadik kiadás. Tankönyvkia-
dó, Budapest.