Page 381 - FUD20

Basic HTML Version

I
N MEMORIAM
381
lentésből fejlődött az obi-ugorban is a ’haben’, mint az idézett indoeurópai
nyelvekben, miként a magyar
tart
igének is van ilyen jelentése (Honti 2007:
27–28), pl.
disznót tart
,
autót tart
, a ’gebären’ viszont a másodlagos jelentés
az obi-ugorban, ehhez vö. vog. T
kant-
’finden’
’gebären’:
kom miń
Á
s
k a n t ā s jar
’der Mann ging, fand einen Ort’ (MSFOu 101: 128) ~
jik
Á
äwpüw k a n t ā s
’die Frau gebar ein Kind’ (MSFOu 111: 175).
Szintaktikai természetű munkái közül a kongruenciával foglalkozókat eme-
lem ki: Kálmán 1973a, 1973b, 1974, 1980.
Recenziós tevékenysége is jelentős. Az ilyen jellegű írásai közül kiemelen-
dő vogul anyanyelvű kolléganőnk, Evdokija Rombandeeva vogul nyelvtanáról
(Rombandeeva 1973) írott ismertetése (Kálmán 1975a). Pirotti olasz nyelvű
vogul nyelvtanáról (Pirotti 1972) is volt tudomása, amelyről az
Études Finno-
Ougriennes
-ben emlékezett meg (Kálmán 1975b). Ismertette Aurélien Sauvageot-
nak a finn nyelv történeti hátteréről és a magyar nyelvről írt monográfiáját
(Kálmán 1962a, 1973c, 1973d). Steinitz vogul konszonantizmus-történetéről
viszonylag részletes beszámolót írt (Kálmán 1957), tudtommal a magyarok
közül más nem ismertette ezt a fontos monográfiát. Engem megtisztelt azzal,
hogy első szárnypróbálgatásaim egyikéről, a hajdani egyetemi doktori érteke-
zésem publikált változatáról ismertetést írt (Kálmán 1976d).
Több alkalommal is ismertetett uralisztikai tudománytörténeti munkákat, és
ő maga is tett le ilyeneket az asztalra.
Az természetes, hogy a kortárs kollégák és az egyes területek későbbi szak-
értői kritikusan tekintenek az egyidejűleg és a korábban tevékenykedett szak-
emberek munkásságára, és így némelykor elvetik vagy korrigálják a górcső alá
vett nézeteket. Amennyire sikerült Kálmán Bélát megismernem, az ilyen állás-
foglalásokat megértéssel és sztoikus nyugalommal vette tudomásul, tudván,
hogy még a legavatottabb kutató is lépre mehet olykor.
Irodalom
Bereczki Gábor 1971: Cseremisz (mari) nyelvkönyv. Finnugor Jegyzetek
XIX. Tankönyvkiadó, Budapest.
Bereczki Gábor 1990: Chrestomathia Ceremissica. Tankönyvkiadó, Budapest.
Creissels, Denis 1975: Note sur la distinction aliénable–inaliénable dans l’ex-
pression de la possession en hongrois. Études Finno-Ougriennes 12: 151–
167.
Csúcs Sándor 1990: Chrestomathia Votiacica. Tankönyvkiadó, Budapest.