Page 380 - FUD20

Basic HTML Version

I
N MEMORIAM
380
mű lány
,
kék ruhás lány
, Kálmán Béla kiderítette, hogy ezeknek a magyar leg-
közelebbi rokonaiban is megvan a pontos funkcionális megfelelőjük, vagyis az
ugor nyelvek feltárt közös vonásainak száma eggyel gyarapodott e munkája ré-
vén (Kálmán 1983); ugyanez érvényes a magyar
kenyeret keres
kifejezés ese-
tében is (Kálmán 1959a), amelyet ugyancsak ő derített fel elsőként.
Tipológiai szempontból is tanulságos az
Über das obugrische Verb
’habeo’ című írása (Kálmán 1986). Ebben rámutat arra, hogy az egész nyelv-
családban csak a vogul és az osztják használja széleskörűen a birtoklásigét
(noha a többi uráli nyelvben általános létigés állítmányi birtoklás kifejezése is
közönséges az obi-ugorban). Megemlíti, hogy az indoeurópai nyelveknek nin-
csen közös, ősi ’habere’ igéjük, a ma ilyen funkciójúak ’megragad, tart’ jelen-
tésűekből alakultak ki (itt azt is érdemes megemlíteni, hogy indoeuropaisták
szerint az indoeurópai alapnyelv is valamilyen helyviszonyt kifejező szerkezet-
tel és létigével fejezte ki eredetileg a predikatív birtokviszonyt). Természetesen
arról is tud Kálmán Béla, hogy az osztj. VVj
tăja
- ~
tŏj
- stb. ’haben’ és a vog.
So
ńś
-
stb. ’ua.’ igéknek ’halten’ jelentésük is van, ezért kissé meglepő az
ezen obi-ugor igék jelentésváltozására adott magyarázata: „Soviel wir sehen,
sind die Bedeutungen in beiden Sprachen fast völlig identisch. Wenn es
stimmt, daß die Wörter im allgemeinen vom Konkreten zum Abstrakten ge-
hen, dann war vielleicht die Bedeutung ’gebären, fohlen, werfen’ (Pferd, Ren-
tier, Kuh) die erste in den obugrischen Sprachen. Dann folgte parallel dazu die
Bedeutung ’halten, tragen, vertragen’ und zuletzt die abstrakte Bedeutung ’ha-
ben’. Es ist auch möglich, daß sich die dritte Bedeutung direkt aus der ersten
entwickelt hat, denn diejenige, die entbunden hat, hat ein Kind (habet in-
fantem) und das größere Vieh, das fohlte oder warf, hatte ein Kalb oder
Fohlen. Den Bedeutungszusammenhang können wir also folgendermaßen
darstellen:
gebären, fohlen, werfen
↙↘
tragen, halten
haben
Daß sich aus der Bedeutung ’halten’ leicht ’haben’ entwickeln konnte, das
kann auch durch die Bedeutungsentwicklung des lateinischen
habere
und
te-
nere
bewiesen werden. In den obugrischen Sprachen können weder das wogu-
lische
ōńśi
noch das ostjakische
tăj
- als Hilfsverb verwendet werden…” (Kál-
mán 1986: 169–170). Kálmán Béla itt fontos szemantikai kapcsolatra hívta fel
a figyelmet, amely az indoeuropaisztikában ismert volt ugyan, de az uraliszti-
kában elsikkadt, mivel ezekre a nyelvekre nem jellemző a ’habere’ ige haszná-
lata, de a jelentéstani változás irányát tévesen ítélte meg: valójában a ’tart’ je-