Page 376 - FUD20

Basic HTML Version

I
N MEMORIAM
376
népszerűségét, „használati értékét” igazolja az egymást követő, átdolgozott,
ill. változatlan kiadások sora (
Nyelvjárásaink
[1949],1966, 1971, 1974, 1977,
1989;
Chrestomathia Vogulica
[1953], 1963, 1976, 1989, angolul 1965;
A
nevek világa
1967, 1969, 1973, 1989, angolul 1978).
Saját vogul gyűjtése 1976-ban látott napvilágot (
Wogulische Texte mit
einem Glossar.
AK, Bp.). Kiemelkedő, igen jelentős produktumnak – fő mű-
vének – tartom Munkácsi szógyűjtésének a kiadását tudományos vogul nyelv-
járási szótár formájában (
Wogulisches Wörterbuch.
AK, Bp. 1986). Ebbe be-
ledolgozta saját gyűjtésének eredményeit is. Fontosnak vélem az általa szer-
kesztett nagyszabású vogul költészeti antológiát (
Leszállt a medve az égből,
Európa, Bp.1980) és a
Munkácsi Bernát
munkásságát bemutató összefogla-
lást A múlt magyar tudósai sorozatban (1981). A hajdan Debrecenben tanuló
külföldi hallgatók is szívesen gondolnak rá mint a Nyári Egyetem igazgatójára.
Tudományos munkásságát teljes részletességgel a Kiss Antal által összeál-
lított bibliográfiából ismerhetjük meg (1993). Ilyen életművet csak igazán ki-
vételes tudósegyéniség mondhat magáénak! A debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem 32 éves aktív tevékenysége elismeréseként díszdoktorává avatta
1988-ban, 1994-ben pedig Debrecen Város önkormányzata díszpolgárává vá-
lasztotta.
A tudós professzor 1997. augusztus 22-én hunyt el Budapesten, de a deb-
receni köztemető díszsírhelyén nyugszik, amelyet városának díszpolgáraként
érdemelt ki. A síremléket menye, Lóránt Zsuzsa szobrászművész tervezte;
ugyanígy az ő munkája a DAB-székházban található fejszobra is.
Kálmán Béla születésének centenáriumán a Debreceni Egyetem Finnugor
Tanszéke emlékezett meg professzoráról 2013 januárjában. Az alábbiakban
közlünk egy-egy előadást a tudós professzor finnugrisztikai munkásságáról és
tanári pályájáról.
K
ERESZTES
L
ÁSZLÓ
A finnugrista Kálmán Béla
Egy-egy életmű értékelésekor a feladatra vállalkozó szakember nehéz hely-
zetben találhatja magát, miként most én. Ennek az az oka, hogy érdeklődési
körünk, ennek következtében pedig az évek vagy évtizedek során kialakult
speciális ismereteink nem feltétlenül fedik az áttekintendő életmű elemeit,
vagyis a szubjektivizmuson kívül az értékelésre vállalkozó személy ismeret-
anyaga akár szegényesebb is lehet, mint amennyi a górcső alá veendő teljesít-