Page 375 - FUD20

Basic HTML Version

D
EBRECENI
E
GYETEM
F
INNUGOR
N
YELVTUDOMÁNYI
T
ANSZÉK
F
OLIA
U
RALICA
D
EBRECENIENSIA
20.
D
EBRECEN
, 2013
375
In memoriam
Kálmán Béla
(1913–1997)
Kálmán Béla professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
1913. február 28-án, a Kalevala napján született Lakompakon (korábban Sop-
ron vármegye, ma Burgenland, Ausztria). 1936-ban szerzett Budapesten ma-
gyar–francia szakos tanári diplomát, majd 1938-ban finnugor nyelvészetből
doktorált (
Obi-ugor állatnevek.
MNyTK 43). Több gimnáziumban tanított
(1938: Budapest II., 1939–1945: Érsekújvár). A háborús évek és a szovjet fogság-
ból visszatérése után 1947-től 1949-ig a budapesti egyetem bölcsészkarának
dékáni hivatalában dolgozott titkárként, majd 1949-től 1952-ig tudományos
kutatóként az Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkatársa lett. Itt foly-
tathatta vogul nyelvi kutatásait: hozzálátott Munkácsi Bernát vogul nyelvi gyűj-
tésének feldolgozásához (
Vogul Népköltési Gyűjtemény III/2
[1952],
IV/2
[1963]), valamint részt vett a középiskolák számára szánt magyar nyelvtan-
könyv szerkesztésében is.
1952-ben meghívták professzornak a Debreceni (akkor: Kossuth Lajos Tu-
domány)egyetem Finnugor Nyelvészeti Tanszékének élére. 1957-ben megvéd-
te akadémiai doktori értekezését (megj. 1961:
Die russischen Lehnwörter im
Wogulischen.
AK, Bp.), 1973-ban az MTA levelező, majd 1982-től rendes
tagja lett (székfoglalója:
Szövegtan és tipológia.
AK, Bp., 1983).
Kutatásai felölelik a nyelvtudománynak szinte minden területét: önálló
munkáinak sora kiterjed a tudományos monográfiáktól a tudománynépszerű-
sítő munkákig, a napilapok nyelvművelő cikkeiig. A hazai és nemzetközi fóru-
mokon egyaránt jelen volt. Fáradhatatlanul írt kritikákat a hazai és nemzetközi
szakmai művekről, és tevékenyen részt vett a tudományos minősítésben disz-
szertációk sorának opponenseként is. Számtalan könyv és tanulmány lektorálá-
sát is elvégezte, továbbá az észt szépirodalom és a vogul népköltészet igényes
műfordítójaként is jeleskedett. Kálmán Béla tudósi és emberi habitusa hitele-
sen közvetítette tudományos kutatásának eredményeit a szakmának és a nagy-
közönségnek is. Munkássága töretlen lendülettel szolgálta a finnugor és ma-
gyar nyelvtudományt. Tudományos publikációinak sora a bizonyság erre! Ezek